Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań tel. 61 8473221.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
  • podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie w/w podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) – c) i lit. f) RODO;
  • weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
  • statystycznym i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. Nadto, Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielonej w określonych celach.
 4. Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  • upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora,
  • podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, rachunkowo-księgowej, audytorskiej itd.
  • Urzędom Skarbowym,
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • Zakładom ubezpieczeń,
  • innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. 3 niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
  • w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
 11. Na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18, Sczanieckiej 3A oraz  ul. Mylna 52 i Kościelna 42 jest zainstalowany monitoring wizyjny. Pełna informacja na ten temat znajduje się na tablicy umieszczonej na tych budynkach.

Informujemy, że pracownicy Spółdzielni w trakcie rozmowy telefonicznej mogą weryfikować Państwa tożsamość po indywidualnym numerze konta czynszowego. Numer konta czynszowego znajduje się na każdym dokumencie rozliczeniowym przekazywanym członkowi Spółdzielni lub osobie nie będącej członkiem, której przysługuje prawo do lokalu określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej innym osobom, których dane przekazali Pani/Pan do Administratora (np. w celach korespondencyjnych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy.

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.smblok.pl.