Praca

08.06.2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 ogłasza konkurs na stanowisko:

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 • udział w podejmowaniu decyzji zarządczych wynikających z Prawa Spółdzielczego, Statutu i regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej Blok
 • prowadzenie spraw terenowo – gruntowych
 • nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie m.in. utrzymania stanu technicznego budynków i budowli, dostawami mediów, gospodarką odpadami
 • przygotowywanie planów finansowych i rzeczowych remontów budynków i budowli
 • udział w ustaleniu zakresu prac remontowych i ustalaniu rozwiązań projektowych
 • przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami i regulaminami
 • udział w odbiorach technicznych zleconych prac

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej
 • doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu robót budowlanych
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przetargów
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i innych przepisów związanych
  z oferowanym stanowiskiem.

Kandydata powinno cechować:

 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników
 • myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie
 • operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • nienaganna postawa etyczna

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych
 • doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów bhp i bezpieczeństwa p.poż
 • referencje od poprzednich pracodawców
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz ze zgodą
  na przetwarzanie danych osobowych;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie uprawnień budowlanych (jeśli posiada)
 • oświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość korzystania ze szkoleń

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu SM Blok w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 18 w terminie do 30.06.2021 r.

Koperta z dokumentami powinna zawierać dopisek: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych.

Rada Nadzorcza SM Blok zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, pozostali kandydaci o decyzji zostaną powiadomieni na przekazany adres mailowy

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.07.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że w przypadku aplikowania na w/w stanowisko pracy oferowane przez Radę Nadzorczą SM Blok administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18

 1. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji określony w ogłoszeniu,
 4. osoba aplikująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. osoba aplikująca ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 6. podanie przez aplikującego danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.

Zgłoś awarię