Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” została powołana przez grono 20 członków założycieli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.1956 r., na którym przyjęto nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „BLOK”. Celowość założenia Spółdzielni zaopiniowały pozytywnie władze miasta Poznania oraz Związek Spółdzielni Mieszkaniowych. Powołanie Spółdzielni zostało usankcjonowane postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Poznania na posiedzeniu w dniu 28.02.1957 r.

Spółdzielnię wpisano do rejestru sądowego postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. Poznania z dnia 28 lutego 1957 roku pod nr R.S. 1483.
Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 10 lipca 1957r. Spółdzielnia została przyjęta na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53 i wpisana do rejestru Związku pod numerem 374.

Pierwszy uchwalony Statut wytyczył dwa podstawowe kierunki działania Spółdzielni: realizację zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie eksploatacji powstających zasobów. Niezwłocznie po ukazaniu się w 1961 r. „Ustawy o spółdzielniach i ich związkach”, zgodnie z art. 134 tejże ustawy, program działania Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „BLOK” w Poznaniu został poszerzony zapisem w kolejnym Statucie Spółdzielni o prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej, jako trzeciego podstawowego kierunku działania.

W ciągu minionych lat, rozwój Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „BLOK” w Poznaniu we wszystkich ww. kierunkach, realizowany przy zmieniających się kolejno strukturach organizacyjnych Spółdzielni a także samorządowych, służył i zmierzał zawsze do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań członków. Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „BLOK” w pełni wykorzystała lata sprzyjające rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.1983r. r. przyjęto obecną nazwę – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu i jednocześnie rozszerzono przedmiot działalności przez dodanie do dotychczasowej formy przydziału lokali mieszkalnych na zasadach własnościowego prawa do lokalu, formy przydziału mieszkań na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Stałe zabiegi o pozyskanie terenów, szczególnie w centrum Poznania, pozwalały na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze plombowym tj wbudowywanie nowych budynków między istniejące. Tak powstał w 1959r. pierwszy budynek przy ul Szczanieckiej 4 o powierzchni użytkowej mieszkań 1.158 m2 z 15 mieszkaniami. Na początku lat 60-tych powstały budynki przy ul.K.Potockiej 35 / Dmowskiego 42, ul.Arciszewskiego 1, ul.Lodowej 34A, ul.Bogusławskiego 10, ul.Potworowskiego 5, ul.Niegolewskich 28bc, ul.Niegolewskich 30ab, ul.Mącznej 2 i 4, Jeżyckiej 3/5, Jeżyckiej 9/11oraz Mylnej 58.

Po latach realizacji rozproszonego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, Spółdzielnia podjęła w latach od 1967 do 1970 budowę pięciu pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Mylnej – Kościelnej gdzie oddano dla potrzeb swoich członków 150 mieszkań.

W latach 1970 – 1977 powstało Osiedle Norwida gdzie oddano do użytku 480 mieszkań.

Następne lata owocowały znów budownictwem wielorodzinnym plombowym. Od 1994 roku, mimo wprowadzenia gospodarki rynkowej, Spółdzielnia podjęła proces inwestycyjny budując mieszkania na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ze środków własnych członków. Tak powstały budynki przy ul Jeżyckiej 8/10 w 1993r., ul.Poznańskiej 53 / Mickiewicza 1A w 1996r. i ul.Poznańskiej 51 w 1998r.

Dzisiaj Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu posiada zasoby mieszkaniowe, które obejmują 1070 mieszkań, o łącznej powierzchni 48.599 m2.

Dwa budynki Spółdzielni zostały opisanie w rozprawie naukowej „Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 w Poznaniu. Wybrane aspekty zagadnienia” autorstwa Adama Nadolnego a wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej w roku 2010. Poniżej zamieszczamy zeskanowane zdjęcia elewacji obu budynków i rzuty ich lokalizacji w kwartałach pochodzące z tej rozprawy:

Budynek przy ul. Sczanieckiej 3A, realizacja z lat 1962-1967, który jest dopełnieniem kwartału w południowej części Łazarza.
Budynek przy ul. Sczanieckiej 3A, realizacja z lat 1962-1967, który jest dopełnieniem kwartału w południowej części Łazarza.
Budynek przy ul. Bogusławskiego 10, realizacja z lat 1959-1962, który jest dopełnieniem kwartału w zachodniej części Łazarza.
Budynek przy ul. Bogusławskiego 10, realizacja z lat 1959-1962, który jest dopełnieniem kwartału w zachodniej części Łazarza.