Witamy na stronie Spółdzielni

JEŻYCE - odczyty i wymiana podzielników 2016

 

Szanowni Państwo,

 

S.M."BLOK" uprzejmie informuje, że w dniach 01-19 grudnia 2016 r. odbyły się bezpłatne odczyty i wymiana podzielników ciepła na grzejnikach dokonane przez firmę Almot-Eco.

 

Dla mieszkań, których właściele nie byli obecni w dwóch bezpłatnych terminach pozostala możliwość dokonania odczytu i montażu podzielników w III płatnym terminie najpóźniej do dnia 15 stycznia 2017 roku.

 

Koszt odczytu i montażu nowego podzielnika - 36,90 żł za jeden podzielnik plus stawka za dojazd odczytującego 30,75 zł, płatne gotówką przy odczycie. Podane ceny zawierają podatek VAT.

Prosimy o kontakt z firmą Almot-Eco bis sp. z o.o. pod nr tel. 61 847 57 79 i umówienie się na wybrany, odpowiedni dla Państwa termin nie później niż do 15.01.2017r.

 

Zgodnie z regulaminem dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o., lokale nieodczytane w wyznaczonym terminiem zostaną rozliczone ryczałtem w wysokości dwukrotnej średniej z budynku. Po dokonaniu takiego rozliczenia nie ma możliwości jego wycofania i rozliczenia lokalu wedlug wskazań podzielników.

 

KOMUNIKAT DOTYCZY MIESZKAŃCÓW JEŻYC ZA WYJĄTKIEM BYDYNKU POZNAŃSKA 51

 

 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Omówienie przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" w dniu 21.11.2016 r.

 

 

Obecnych 9 członków RN oraz Zarząd S.M.”BLOK”( Prezes i Główny Księgowy)

 

Zatwierdzono protokół i wersję do umieszczenia w Internecie. „Za” głosowało 9 osób.

9 głosami zatwierdzono porządek obrad RN.

 

Przedstawiono informację o realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 r. a dotyczyły one:

- stanowisk do parkowania rowerów,

- usunięcia nieużywanych samochodów (wraków bez tablic rejestracyjnych),

- wykorzystania parkingów,

- czasu korzystania ze zsypów.

 

Ustalono terminy dla członków RN uczestniczących w przeglądach społecznych budynków.

 

Prezes Zarządu przedstawił ramowy program remontów (wymiana poszczególnych instalacji) w przeciągu najbliższych 10 lat oraz propozycje planu remontów na 2017 rok.

 

Prezes poinformował o przystąpieniu S.M.”BLOK” do Spółdzielczej Grupy Zakupowej i podpisaniu umowy z firmą DELTIS w sprawie korzystania z energii elektrycznej (tańszy prąd).

 

W sprawach wniesionych omówiono problemy czystości w budynku Norwida 17 i spotkania przedkongresowego Spółdzielni Mieszkaniowych w Gnieźnie.

 

Powyższe zatwierdziła RN na posiedzeniu w dniu 12.12.2016r.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Omówienie przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" w dniu 19.09.2016 r.

 

Obecnych 9 członków RN oraz Zarząd S.M.”BLOK”

 

Zatwierdzono porządek obrad i protokoły z poprzednich posiedzeń w dniach 16 i 30 maja br. oraz ich omówienie do umieszczenia w Internecie.

 

Omówiono przebieg realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 20.06.2016 roku.

Wnioski dotyczyły:

- mocowań dla rowerów - rozpoczęto ich instalowanie,

- usunięcia wraków nieużywanych samochodów – skierowano odpowiednie pisma do Policji i Straży Miejskiej,

- zamykania zsypów po godz.20:00 lub ich likwidacji,

- zakazu dokarmiania ptaków.

Dwóch ostatnich nie można zrealizować ze względów prawnych i praktycznych

 

Przesunięto na okres późniejszy uchwałę w sprawie okresowego przesunięcia środków funduszu zasobowego na fundusz remontowy.

 

Prezes Zarządu poinformował członków RN o przebiegu postępowań w sprawach żądania na drodze sądowej wyrażenia zgody na dojazdy do własnych posesji (służebność gruntowa).

Żądający z posesji Jeżycka 10/11, Mylna 58/60 wycofali swój wniosek po zawarciu porozumienia z Zarządem Spółdzielni.

Postanowiono, iż do zamontowanego szlabanu przy wjeździe na posesję przy ul.Dąbrowskiego 97, piloty zostaną udostępnione (sprzedane) w ilości do 2 sztuk dla właścicieli mieszkań i po 1 sztuce dla wykorzystującego lokal użytkowy.

 

Członek RN podkreślił, że praca członka Spółdzielni powinna być pracą społeczną.

 

Przewodniczący RN przedstawił treść anonimu z 14.07.2016 r. dotycząca zalegania wody na placu przy garażach na ulicy Barzyńskiego.

 

Żadnych spraw nie wniesiono.

 

Powyższe zatwierdziła RN na posiedzeniu w dniu 12.12.2016r.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Omówienie przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" w dniu 30.05.2016

 

 

Obecnych 9 członków RN oraz Zarząd S.M.”BLOK”

 

Zatwierdzono porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia oraz jego omówienie w celu umieszczenia w Internecie.

 

Przewodniczący RN przedstawił propozycję sprawozdania RN za 2015 rok.

 

Po głosowaniu i uwzględnieniu kilku uwag, RN przyjęła wersję sprawozdania do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

 

Prezes Zarządu poinformował o przebiegu zaplanowanych prac i innych remontów w 2016 r. oraz o wynikach finansowytch Spółdzielni Mieszkaniowej "BLOK" w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez 12 innych spółdzielni mieszkaniowych z Poznania i okolic.

 

Ustalono, iż zostanie zorganizowane spotkanie mieszkańców posesji Poznańska 51, 53 - Mickiewicza 1A dotyczące zakresu i terminu remontu.

 

Żadnych spraw nie wniesiono.

 

Powyższe zatwierdziła RN na posiedzeniu w dniu 19.09.2016r.

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ogłoszenie Związku Międzygminnego "GOAP"

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam list otwarty do mieszkańców oraz Informację o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Informacja dostępna jest również na stronie internetowej GOAP: http://www.goap.org.pl/komunikat/

 

Proszę kliknąć ikonę aby zobaczyć:

 

List do mieszkańców:            

 

Zasady odbioru odpadów:     

 

 

Dział Edukacji i Promocji


Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
infolinia 61 624 22 22