Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok, Ul. Dąbrowskiego 18,60-839 Poznań zaprasza do złożenia oferty na:

Opis przedmiotu zamówienia

l. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2021  usługi polegającej na rocznym przeglądzie instalacji gazowej w budynkach i lokalach będących w trwałym zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK, wyszczególnionych w załączniku – nr 1.2./załącznik dostępny w zapytaniu ofertowym na przeglądy kominiarskie/

Il. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Przegląd instalacji gazowej w lokalach od zaworu przy gazomierzu do odbiorników gazowych z odbiornikami włącznie.
 2. Sporządzenie protokołów dla każdego lokalu osobno.
 3. Przegląd instalacji gazowej wspólnej od zaworu głównego budynku poporzez poziomy, piony do zaworów przy gazomierzach.
 4. Sporządzenie protokołów dla każdego budynku osobno.

UWAGA :

 1. W przypadku stwierdzenia usterek do usunięcia których zobowiązany jest mieszkaniec, wykonujący przegląd zobowiązany będzie w trakcie przeglądu poinformować o nich mieszkańca, w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru czytelnym podpisem (imię i nazwisko osoby udostępniającej lokal do przeglądu). Drugi egzemplarz takiego powiadomienia należy przekazać Zamawiającemu jako załącznik do protokołu przeglądu lokalu.

Wzór takiego powiadomienia należy złożyć wraz z ofertą w celu akceptacji przez Zamawiającego.

 • Przeglądy gazowe należy bezwzględnie wykonać wspólnie, (w tym samym terminie) z rocznym przeglądem przewodów kominowych. Uzgodnienie wspólnego terminu przeglądu instalacji gazowej i przewodów kominowych należy do Wykonawcy.
  • Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania przeglądów gazowych przekaże Wykonawcy dane firmy wybranej do wykonywania przeglądów kominowych.
 • Warunki udziału w postępowaniu
  • Posiadanie odpowiednich uprawnień pozwalających na wykonywanie przeglądów objętych Zamówieniem.
  • Posiadanie odpowiedniego „legalizowanego” sprzętu — detektora gazowego

IV.     Osoba upoważniona do kontaktów — Romuald Jankowski  tel. kom. 790 208  241, e-mail: konserwacja@smblok.pl

V. Termin składania ofert : do 15.03.2021r.

V. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK”  ul. Dąbrowskiego 18 60-839 Poznań lub elektronicznie na mail;  remonty@smblok.pl 

 1. Oferta musi zawierać .
 1. Cenę netto za 1 lokal.
 2. Wzór pisemnego powiadomienia mieszkańca o stwierdzonych usterkach.
 3. Wzór protokołu przeglądu lokalu
 4. Wzór protokołu przeglądu części wspólnej instalacji.