Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań     tel. 61 8473221, e-mail iod@smblok.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
a. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c. wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie w/w podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) – c) i lit. f RODO;
d. weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
e. statystycznym i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 lit. f) RODO;
f. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h. spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Nadto, Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielonej w określonych celach.                                                                                               4. Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
a. upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia Administratora,
b. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, rachunkowo-księgowej, audytorskiej itd.
c. Urzędom Skarbowym,
d. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
e. Zakładom ubezpieczeń,
f. innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.                                           5. Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. 3 niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:
a. w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
b. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
c. w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
d. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, na warunkach wynikających z RODO.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

10.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

Informujemy, że pracownicy Spółdzielni w trakcie rozmowy telefonicznej mogą weryfikować Państwa tożsamość po indywidualnym numerze konta czynszowego. Numer konta czynszowego znajduje się na każdym dokumencie rozliczeniowym przekazywanym członkowi Spółdzielni.

Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej innym osobom, których dane przekazali Pani/Pan do Administratora (np. w celach korespondencyjnych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy.

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.smblok.pl