Spółdzielnia Mieszkaniowa “BLOK” zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie prac elektryczno – budowlanych, instalacji elektrycznej WLZ wraz z robotami towarzyszącymi  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Mylnej 58 w Poznaniu

Zaproszenie do złożenia oferty

 

CZYSZCZENIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH KUCHENNYCH PRZY ul. Jeżyckiej 48, NORWIDA 15, NORWIDA 17 I NORWIDA 19 W POZNANIU

Zaproszenie do złożenia oferty

 

wykonanie dokumentacji projektowej na ocieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Jeżyckiej 48 w Poznaniu

Zaproszenie do złożenia oferty

Relokacja zaworów wodnych podpionowych w nieruchomości przy ul.Potworowskiego 5 w Poznaniu

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Wykonanie  prac elektryczno – budowlanych, instalacji elektrycznej WLZ wraz z robotami towarzyszącymi,  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Mylnej 58 w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty      Umowa na wykonanie prac WLZ Mylna 58

Warunki przyłączenia cz.1              Przedmiar robót WLZ Mylna 58

Warunki przyłączenia cz.2              Projekt wykonawczy wymiany WLZ Mylna 58

Oświadczenie o braku zastrzeżeń   Oświadczenie o gwarancji wykonania usługi i prac bhp          

 

REMONT – ODNOWIENIE ELEWACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W POZNANIU PRZY UL.MICKIEWICZA 1A / POZNAŃSKA 53/ POZNAŃSKA 51.

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

 

Remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego położonego w Poznaniu przy ul.Kościelnej 42 w piwnicy w szczycie budynku. 

Kontakt: Pan Piotr Kowalski tel. 61 847 32 21 w. 44, tel. 500 422 414, e-mail: remonty@smblok.pl

 


Remont balkonu położonego w budynku w Poznaniu przy ul.Norwida 19 na 10 piętrze. 

Kontakt: Pan Piotr Kowalski tel. 61 847 32 21 w. 44, tel. 500 422 414, e-mail: remonty@smblok.pl


Usługi „Pogotowia Technicznego” w budynkach Spółdzielni w zakresie:

1. instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody :

– zabezpieczanie wycieków z rurociągów w budynkach za licznikiem głównym

– uszczelnienie armatury i zaworów na pionach i poziomach

2. Instalacje kanalizacyjne :

– udrażnianie pionów i poziomów wewnątrz budynku bez podejść w mieszkaniach

– zabezpieczanie wycieków z pionów i poziomów

– udrażnianie zewnętrznych rurociągów WUKO

3. Instalacje centralnego ogrzewania :

– zabezpieczanie wycieków z rurociągów w budynkach

– uszczelnienie armatury i zaworów na pionach i poziomach

4. Instalacje elektryczne :

– lokalizacja przyczyn przerw w dopływie energii

– usunięcie awarii (zwarcie, bezpiecznik)

5. instalacje gazowe :

– lokalizacja nieszczelności instalacji

– doraźne zabezpieczenie nieszczelności

– wyłączanie dopływu gazu w razie zagrożenia

Dla wszystkich instalacji : powiadamianie służb Miejskich AQUANET, ENEA, VEOLIA PGNiGE

Do obsługi  jest 28 budynków na Łazarzu i Jeżycach.

Obsługa Pogotowia w dni powszednie od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego, w dni wolne od pracy i święta 24 h.

W ofercie należy podać :

– stawkę rg,

– koszty sprzętu np. WUKO,

– informację czy przewidziana jest kwota ryczałtu za tzw. „gotowość” a jeśli tak to jaka to kwota,

– lub inny sposób rozliczania kosztów Pogotowia, stosowany przez Państwa firmę.

– czas reakcji, dojazdu.

Kontakt: Pan Piotr Kowalski tel. 61 847 32 21 w. 44, tel. 500 422 414, e-mail: remonty@smblok.plProjekt organizacji ruchu os. Norwida w Poznaniu.  

W związku z zamiarem wprowadzenia na Osiedlu Norwida w Poznaniu „strefy ruchu” lub „strefy zamieszkania”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wyceną koniecznych do wykonania założonych w projekcie oznakowań. Projektem mają zostać objęte drogi wewnątrz osiedlowe w obrębie budynków : Norwida 15,17,19 i Jeżycka 48, oznakowanie pionowe i poziome. Szczegóły dotyczące zakresu projektu i wymagań dotyczących oznakowania należy uzgodnić przed złożeniem oferty z zamawiającym. Złożenie oferty należy bezwzględnie poprzedzić wizją w terenie z udziałem zamawiającego.

Rozwiązania projektowe muszą jednoznacznie uregulować kwestie poruszania się pojazdów i pieszych w strefie oraz zapewnić interwencję Straży Miejskiej lub Policji w przypadku łamania przepisów np. złe parkowanie, blokowanie przejazdu itp. W związku z tym projekt musi zawierać wszelkie wymagane przepisami, uzgodnienia i akceptacje odpowiednich służb. Zaproponowana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu.

Kontakt: Pan Piotr Kowalski tel. 61 847 32 21 w. 44, tel. 500 422 414, e-mail: remonty@smblok.pl

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej ściany piwnicznEJ wraz ze świetlikami w budynku mieszkalnym przy ul. Sczanieckiej  4 w Poznaniu.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny, rok budowy 1959, położony w dzielnicy Łazarz na terenie strefy objętej nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Planowany termin wykonania

Zakres prac, których oferta ma dotyczyć :

1. Przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni.

2. Wykonanie odkrywek oraz innych czynności (badania, pomiary, sprawdzenia itp.) pozwalających na :

– ustalenie przyczyn zawilgocenia piwnic,

– dobór odpowiedniej technologii wykonania izolacji, (technologia nie może być inwazyjna dla obiektu),

– wykonanie projektu,

– wyliczenie całkowitych kosztów wykonania izolacji.

3. Wykonanie projektu izolacji, który musi zatwierdzić Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami MKZ (kserokopia pisma MKZ w załączeniu). Rozpoczęcie robót możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu projektu przez MKZ.

4. Wykonanie kosztorysu ofertowego.

5. Wykonanie izolacji wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i uzupełniającymi, których wymaga przyjęta technologia. Zgodnie z decyzją MKZ nie zaleca się wykonywania izolacji poziomych oraz stosowania materiałów bitumicznych oraz cementowych.

6. Przywrócenie terenu robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu, badań sprawdzeń, pomiarów oraz inne koniecznych do realizacji całości zamówienia, począwszy od wizji na miejscu, poprzez projekt, wykonanie izolacji z wszystkimi robotami towarzyszącymi, przywrócenie terenu a skończywszy na wywiezieniu i utylizacji odpadów.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do robót jest zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na prowadzenie robót przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną lub w siedzibie S.M.”BLOK”.


Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej ścian piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. Szczanieckiej 4 w Poznaniu. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, rok budowy 1959, położony w dzielnicy Łazarz na terenie strefy objętej nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Planowany termin wykonania dokumentacji :

Zakres i wymagania dla dokumentacji :

1. Przeprowadzenie wizji-rozpoznania na miejscu w obecności przedstawiciela Spółdzielni.

2. Wykonanie odkrywek oraz innych czynności (badania, pomiary, sprawdzenia itp.) pozwalających na :

– ustalenie przyczyn zawilgocenia piwnic,

– dobór odpowiedniej technologii wykonania izolacji, (technologia nie może być inwazyjna dla obiektu)

– wykonanie projektu

– wyliczenie całkowitych kosztów wykonania izolacji

3. Dokumentację projektową  izolacji, musi zatwierdzić  Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu. Projekt należy wykonać  min zgodnie z wymaganiami MKZ (kserokopia pisma MKZ w załączeniu).

4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

5. Kompletna technologia wykonanie izolacji wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i uzupełniającymi, których wymaga przyjęta technologia. Zgodnie z decyzją MKZ nie zaleca się wykonywania izolacji poziomych oraz stosowania materiałów bitumicznych oraz cementowych.

6. Usunięcie zawilgoconych tynków w piwnicach i wykonanie nowych z malowaniem.

7. Skucie betonowej nawierzchni podwórza i opasek przy budynku. Wykonanie nowej nawierzchni i opasek.

8. Zamurowanie okienek piwnicznych „ świetlików”. Zastąpienie ich wentylacją.

9. Wykonanie odwodnienia podwórza.

10. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń, decyzji w tym związanych z zajęciem odcinka chodnika (front budynku, )umożliwiających prowadzenie robót.

11. Przywrócenie terenu robót do stanu zastanego z wywiezieniem i utylizacją materiałów odpadowych.

Podany powyżej zakres i wymagania dla dokumentacji mają charakter pomocniczy. Oferta musi uwzględniać a dokumentacja zawierać wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z obowiązujących przepisów, norm, technologii,  nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną lub w siedzibie S.M. “BLOK”.

Kontakt w S.M.„BLOK”: Pan Piotr Kowalski tel. 500 422 414.

Wymagania Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rzut piwnic budynku Sczanieckiej 4