Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta Pracy – Prezes Zarządu/ Dyrektor

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko :

PREZESA ZARZĄDU / DYREKTORA Spółdzielni Mieszkaniowej „Blok”.

Wymagania konieczne wobec kandydatów przystępujących do konkursu :

 • wykształcenie wyższe; preferowane: techniczne, ekonomiczne, prawnicze.
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub na stanowisku zarządcy nieruchomości,
 • znajomość zagadnień prawa pracy,
 • nastawienie pro klienckie, umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami, pracownikami SMB,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 • umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji,
 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych.

Preferowane wymagania dodatkowe :

 • znajomość prawa budowlanego, spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali oraz przepisów regulujących administrowaniem nieruchomościami,
 • uprawnienia budowlane: ogólnobudowlane, sanitarne lub energetyczne,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 • doświadczenie w zakresie optymalizacji kosztów,
 • znajomość prawnych i techniczno-eksploatacyjnych zagadnień funkcjonowania zasobów mieszkaniowych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferta kandydata powinna zawierać :

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające dane kontaktowe: aktualny adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail)
 • Kserokopię dyplomu ukończonych studiów oraz kserokopie świadectw pracy od ostatnich dwóch pracodawców.
 • Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.
 • Pisemną klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019, poz.1781.”
 • Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Blok” w Poznaniu, oraz zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Spółdzielcze o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, jak również o nie pozostawaniu w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej.

 W toku postępowania konkursowego, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić RN wszelkie dodatkowe dokumenty.

Warunki udziału w konkursie.

 • Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie oferty, którą należy składać w terminie do dnia 04.04.2023r. do godz.15:00.
 • Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni, w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni, lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok” w Poznaniu , ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań, z dopiskiem Konkurs na Prezesa Zarządu / Dyrektora”.
 • Oferty złożone w jakiejkolwiek innej formie, w tym przesłane za pomocą poczty elektronicznej, złożone w formie dokumentów z jawnym dostępem lub za pośrednictwem portalu internetowego nie będą rozpatrywane i tym samym nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 • Zgłoszenia niespełniające wymagań, lub złożone po upływie terminu określonego w regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 • W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
 • Spośród ofert spełniających wymogi formalne, spośród osób o  nieposzlakowanej opinii, Rada Nadzorcza wybierze oferty rekomendowane do dalszego rozpatrzenia. Kandydaci ci zostaną zaproszeni do dalszego udziału w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami osobiście odbędą się w siedzibie SM Blok przy ulicy Dąbrowskiego 18 w Poznaniu.
 • Niezależnie od podjętej decyzji wszyscy kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne, zostaną poinformowani o wyniku konkursu.

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Członków.
 •  Koordynowanie pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeń Zarządu
 •  Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz, oraz wobec organów Spółdzielni.
 •  Realizacja uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej i Walnego Zebrania Członków.
 • Planowanie budżetu rocznego Spółdzielni Mieszkaniowej (we współpracy z działem księgowości) i nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem; optymalizacja budżetu rocznego; działania na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Kreowanie polityki kadrowej Spółdzielni Mieszkaniowej, organizacja naboru na wolne stanowiska, ocena okresowa pracowników .
 • Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych.
 • Koordynacja współpracy z organami Miasta Poznań, radami osiedla, spółkami miejskimi, dostawcami mediów i usług zewnętrznych.
 • Realizacja zadań związanych z komunikacją i public relations wewnątrz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ze środowiskiem zewnętrznym.
 • Ogół czynności związanych z BHP i p.poż.
 • Prowadzenie rejestru członków i nadzór nad realizacją spraw członkowskich.
 • Realizacja innych zadań określonych przez Statut Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK.