Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Oferta pracy

OFERTA PRACY NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. EKSPLOATACYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BLOK W POZNANIU.

Wymagania konieczne wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

 posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznych                                                                           

  (budownictwo ogólne, instalacje sanitarne , instalacje elektryczne lub pokrewne )

 co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie, w tym 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo co najmniej 10 letni staż pracy , w tym 2 lata w spółdzielni mieszkaniowej lub na stanowisku zarządcy nieruchomości.

-umiejętność tworzenia planów remontowych rocznych oraz wieloletnich

– znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel

– dyspozycyjność.

– nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami, komunikatywność

 umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi

-prawo jazdy kategorii B

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Preferowane wymagania dodatkowe/ Mile widziane

 wiedza i/lub doświadczenia w zakresie ciepłownictwa

 uprawnienia budowlane

 umiejętności kosztorysowania robót budowlanych,

 znajomości tematyki spółdzielczej i zarządzania nieruchomościami, w tym technicznej

eksploatacji nieruchomości

 umiejętności interpersonalnych.

 umiejętności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

– umiejętności tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych 

– znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami

Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać

1. Życiorys (CV), oraz list motywacyjny, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (aktualny adres i telefon kontaktowy).

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Odpisy ukończenia kursów, szkoleń i uzyskanych uprawnień.

4. Dokumenty potwierdzające przebieg i ocenę pracy zawodowej, w szczególności świadectwa pracy potwierdzające minimum 5 letni staż pracy.

5. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Pisemne oświadczenie o niekaralności, oraz o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań, w szczególności w sprawach o których mowa w §3 ust. 1 lit. e – przez uprawnione organy lub sąd.

8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata.

9. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

10. Pisemną klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019, poz.1781.”

11. Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Blok” w Poznaniu, oraz zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Spółdzielcze o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, jak również o nie pozostawaniu w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej.

12.  Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów, lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niespełnienie tego warunku powoduje wykluczenie z dalszego postępowania konkursowego.                                                                                                                                                                                

 13. W toku postępowania konkursowego, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej wszelkie dodatkowe dokumenty.     

14. Zgłoszenia niespełniające wymagań, lub złożone po upływie terminu określonego w regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

15. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, którą należy składać w terminie do dnia 28.04.2022 r, do godz. 14.00                                                                                                                                                   

16. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni, w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni, lub przesłać na adres:                                                                                                 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Blok” w Poznaniu , ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań, z dopiskiem  „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych, nie otwierać”.                                        

17. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.