Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK”, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań zaprasza do złożenia oferty na :

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w 2021r w budynkach będących w trwałym zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK, wyszczególnionych w załączniku – nr 1 oraz 2 do zaproszenia.

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Przeglądy przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c i ust. 3 – ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1

a) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, rur i łączników,

b) sprawdzanie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów,

c) badanie szczelności przewodów,

d) sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych na strychach i ponad połacią dachową,

e) badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu,

f) ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości,

g) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach, o których mowa § 1 ust 1 umowy z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia, uzyskiwanie potwierdzeń wykonanych czynności od gospodarzy obiektów,

h) sporządzanie opinii kominiarskich w formie tekstowej i rysunkowej,

i) w przypadku usterek i nieprawidłowości do usunięcia których zobowiązany jest użytkownik lokalu, protokół należy sporządzić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 1 egzemplarz należy przekazać użytkownikowi lokalu za potwierdzeniem odbioru. Użytkownik potwierdza odbiór na drugim egzemplarzu.

2) Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z częstotliwością wynikającą z rodzaju przewodu oraz zastosowanego paliwa (stałego, płynnego lub gazowego –

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.(Dz. U. Nr 109, poz. 719) zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 2

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim w zakresie kontroli stanu

technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych

i wentylacyjnych.

IV. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami

Osoba upoważniona do kontaktów – Romuald Jankowski  tel. 61 847 32 21 wewn. 44,

e-mail: remonty@smblok.pl

V. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 15.03. 2021r. na adres: S.M „BLOK”, ul. Dąbrowskiego 18, 60-869 Poznań, lub przesłać na adres email remonty@smblok.pl

VI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wykaz – Załącznik nr 1

2. Zestawienie – Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Wykaz mieszkań w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowa Blok w Poznaniu

L.p. budynek ilość mieszkań w budynku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sczanieckiej 4 Sczanieckiej 3A Dmowskiego 42 Potockiej 35 Arciszewskiego 1 Lodowa 34A Bogusławskiego 10 Potworowskiego 5 Niegolewskich 28 Niegolewskich 30 Łukaszewicza 14 Jeżycka 3/5 Jeżycka 9/11 Mączna 2 Mączna 4 Mylna 60 Mylna 58 Mylna 54 Mylna 54A Mylna 52 Kościelna 42 Kościelna 44 Dąbrowskiego 97 Dąbrowskiego 18 Jeżycka 8/10 Jeżycka 48 Norwida 15 Norwida 17 Norwida 19 Poznańska 51 Poznańska 53 Mickiewicza 1A 15 19 10 10 16 8 14 10 30 30 24 15 19 13 20 13 23 30 30 30 30 30 44 30 23 119 117 121 120 32 13 12
  Razem 1070

       Z A Ł Ą C Z N I K     NR  2

Zestawienie budynków w których czyszczone będą przewody kominowe

L.p.   Budynek Ilość przewodów spalinowych   2x   Ilość przewodów kominowych  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sczanieckiej 4 Sczanieckiej 3A Dmowskiego 42 Potockiej 35 Arciszewskiego 1 Lodowa 34A Bogusławskiego 10 Potworowskiego 5 Niegolewskich 28 Niegolewskich 30 Łukaszewicza 14 Jeżycka 3/5 Jeżycka 9/11 Mączna 2 Mączna 4 Mylna 60 Mylna 58 Mylna 54 Mylna 54A Mylna 52 Kościelna 42 Kościelna 44 Dąbrowskiego 97 Dąbrowskiego 18 Jeżycka 8/10 Jeżycka 48 Norwida 15 Norwida 17 Norwida 19 Poznańska 51 Poznańska 53 Mickiewicza 1A     6 9       8                     40 29 15 14 40 16 34 25 57 53 55 29 36 28 33 28 40 65 65 65 65 65 94 90 65 66 66 66 66 64 26 24
  Razem 23 1524

Zgłoś awarię