Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 5-cio letnich przeglądów elektrycznych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie 5-cio letniego przeglądu elektrycznego zgodnie  z art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) tj.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. ul. Niegolewskich 30 – 30 mieszkań

2. ul. Łukaszewicza 14 – 24 mieszkań + 5 lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                      3. ul. Kościelna 42 – 30  mieszkań +  2 lokale użytkowe

4. ul. Kościelna  44 –  30  mieszkań + 1 lokal użytkowy

5. ul. Jeżycka 48  – 119  mieszkań                                                                                                                                                          

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:

 •  Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
 •  Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
 •  Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
 •  pomiary skuteczności przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;
 •  pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych;
 •  pomiary włączników różnicowoprądowych;
 •  pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

 •  datę wykonania przeglądu;
 •  nr protokołu;
 • oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);
 •  dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;
 •  tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu;
 •  tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 •  tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 •  tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnico prądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 •  wykaz usterek i nieprawidłowości;
 •  zalecenia pokontrolne;
 •  informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
 •  wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu.

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Termin wykonania usługi do 20-12-2021r

Oferty prosimy przesyłać droga elektroniczną (e-mail: remonty@smblok.pl) lub  w Dziale Remontów Spółdzielni Mieszkaniowej  „BLOK”

Termin składania ofert  15.03.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK”

Dział Remontów

Tel. 061 847 32 21 wew. 44

Zgłoś awarię