Spółdzielnia mieszkaniowa "BLOK"

Komunikat

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu
z dnia 03 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP wprowadził przepis zgodnie z którym, jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej przypada w okresie obowiązującego stanu epidemii lub jego zagrożenia trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z powyższym o terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym komunikatem.