Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła sieciowego, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2020.ASz1 z dnia 17 lipca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 192 (535).

Należy nadmienić, że w zakresie kalkulacji cen za wytwarzanie ciepła, Veolia stosuje tzw. metodę uproszczoną dla ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracyjnych. Kalkulacji stawek za usługi przesyłowe dokonuje metodą kosztową, uwzględniającą uzasadnione koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, które są weryfikowane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki).

Wprowadzana podwyżka cen ciepła według Veolii, wynika w głównym stopniu ze wzrostu cen wytwarzania ciepła (12,7% w stosunku do roku poprzedniego), co związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen paliw (dla Veolii było to ok. 30% w ostatnich 2 latach) oraz wzrostem kosztu zakupu obowiązkowych uprawnień do emisji CO2 (dla Veolii w ostatnich 2 latach był to wzrost czterokrotny). Wzrost stawki za usługi przesyłowe dla ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej wynosi średnio 3,2%, co oznacza powrót do stawek stosowanych przez Veolię w roku 2018.

Nowe ceny i stawki opłat (od 1.08.2020 r.)
dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

Symbol grupy odbiorców

Cena i stawki opłat

Średnioważone ceny ciepła

Opłaty przesyłowe

Za moc zamówioną zł/MW/m-c

Za ciepło zł/GJ

Za nośnik zł/m³

Stała zł/MW/m-c

Zmienna zł/GJ

E/SW1

7801,04

32,02

5,16

2134,36

14,11

E/SW1/WI

7801,04

32,02

5,16

3085,39

15,45

E/SW1/WG

7801,04

32,02

5,16

2692,65

14,02

E/SW1/WG/NP

7801,04

32,02

5,16

2936,86

18,05

KG50

9182,02

50,54

 

 

Podane w powyższej tabeli ceny netto nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Nowa taryfa dla ciepła spowodowała znaczny wzrost cen ciepła przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Średnia łączna cena dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepła (wytwarzanie i dystrybucja) będzie wyższa o około 9,7%.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu informuje, że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach za przygotowanie CWU (ciepłej wody), natomiast korekta opłat zaliczkowych za ogrzewanie mieszkań zostanie wprowadzona wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.