Kliknij aby zobaczyć Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 2019

 

Pełnomocnictwo.

Podstawa prawna: ustawa dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 83 ust. 11.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

Kliknij aby pobrać formularz Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie Członków 2019

 

Kliknij aby zobaczyć:

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków S.M.”BLOK” 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej S.M.”BLOK” z działalności w roku 2019

Sprawozdanie Zarządu S.M.”BLOK” za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe S.M.”BLOK” za 2018 rok