PROTOKÓŁ
Z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”
  w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” odbyło się dnia 11.06.2018 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury „Krąg” w Poznaniu ul. Dmowskiego 37

Ad. 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Augustyn, który powitał zgromadzonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” oraz przybyłych gości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Augustyn poinformował, że zostało wydanych 75 mandatów w tym 14 pełnomocnictw (ostatecznie 77 mandatów i 16 pełnomocnictw) uprawniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i w związku z tym Walne Zgromadzenie zgodnie z § 38 pkt. 3 Statutu ma zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący poinformował, że opiekę prawną nad przebiegiem zebrania sprawować będą Radca Prawny Pani Agata Kazimierska i Radca Prawny Pan Jakub Łabędzki z kancelarii prawnej Gołaś-Kazimierska&Łabędzki sp. jawna z Poznania.

Następnie przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Augustyn przystąpił do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Poinformował, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni Komisja ma liczyć od 3 do 5 osób.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Zgłoszono Panią Annę Łukjanowicz. Przed dokończeniem zgłaszania kandydatów i wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nastąpiła wymiana zdań dotycząca sposobu i kolejności porządku obrad. Pan Bolesław Lutyński podważył wiarygodność Pani Anny Łukjanowicz jako Pełnomocnika, co do udziału, jako członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, ze względu na jej spór prawny ze Spółdzielnią. Poproszony o wyjaśnienie sytuacji prawnej, Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma żadnych przeciwwskazań w stosunku do osoby będącej w sporze ze Spółdzielnią, aby ona brała czynny udział w Walnym Zgromadzeniu, a tym samym ma prawo być członkiem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Pełnomocnik Pani Anna Łukjanowicz spełniła wszystkie warunki pełnomocnictwa (pełnomocnictwa udzieliła Pani Barbara Kania).

Zgłoszony wniosek Pana Lutyńskiego, aby zmienić porządek obrad i dokonać najpierw wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Większością głosów wniosek został odrzucony i proponowany porządek obrad został utrzymany. Przewodniczący Ryszard Augustyn raz jeszcze poinformował, że Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone zgodnie z Zawiadomieniem z dnia 17.05.2018 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w oparciu o §36 ust. 1, §37 i §54 ust. 2 pkt. 6, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu według podanego porządku obrad. (Zawiadomienie z porządkiem obrad w załączeniu).

Kontynuowano wybór komisji mandatowo -Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:
– Ryszard Gorczyca,

– Robert Graś.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wobec braku dalszych kandydatów zarządził wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

Do pracy w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostały zgłoszone kandydatury następujących osób:
– Robert Graś

– Ryszard Gorczyca

– Anna Łukjanowicz.

W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

– Robert Graś – 63 głosy za wyborem,
– Ryszard Gorczyca – 64  głosy za wyborem,
– Anna Łukanowicz – 52głosy za wyborem.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. W skład Komisji zostali wybrani:
Członek SM Robert Graś – Przewodniczący
Członek SM Ryszard Gorczyca – Członek
Pełnomocnik (zgoda uzyskana od Barbary Kania) Anna Łukjanowicz.

Na moment głosowania wydano 75 mandatów (ostatecznie 77).

Ad. 3.

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszono kandydatury:
– Jacek Cyganiak – wyraził zgodę
– Zdzisław Kujawa – odmówił zgody.

Wybrany Przewodniczący Jacek Cyganiak. Głosowało 56 za wyborem, 4 przeciw.

Następnie zgłoszono kandydata na Zastępcę Przewodniczącego. Zgłoszony został Pan Tomasz Fiszer –  61 głosów za wyborem, 4 przeciw.

Zgłoszono kandydaturę Pani Marii Kaczmarek-Leitegeber na sekretarza Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Maria Kaczmarek-Leitgeber, która otrzymała 61 głosów za wyborem, 4 głosy były przeciw.

Prezydium Zebrania WZ zostało wybrane.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej. Zgłoszono kandydatury:
– Ryszard Augustyn,
– Juliusz Jopek,
– Grzegorz Bednarski.

W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

– Ryszard Augustyn – 69 za wyborem, przeciw 0,
– Juliusz Jopek – 69 za wyborem, przeciw 0,
– Grzegorz Bednarski – 67 za wyborem, przeciw 0.

Następnie o głos poprosił Pan Zdzisław Kujawa, który jednocześnie jako członek Spółdzielni przedstawił się jako delegat Krajowej Rady Spółdzielczej i przekazał pisemną delegację do Prezydium.

W tym momencie przeliczono mandaty osób znajdujących się na sali i stwierdzono 77 mandatów.

Kontynuowano porządek Walnego Zgromadzenia dotyczącego pkt. 2. Wybierano Komisję Wnioskową. Zgłoszono następujących kandydatów:
– Agnieszka Cyganiak,
– Wanda Fiszer,
– Jarosława Eysmont,
– Władysław Balcerzak – nie wyraził zgody,
– Maria Jopek – nie wyraziła zgody.

W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

– Agnieszka Cyganiak – 64 głosy za wyborem, przeciw 0,
– Wanda Fiszer – 70 głosów za wyborem, przeciw 0,
– Jarosława Eysmont – 64 głosy za wyborem, przeciw 5.

Po przeprowadzonych wyborach Przewodniczący RN Pan Ryszard Augustyn przekazał prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Panu Jackowi Cyganiakowi.

Ad. 4.

Przewodniczący obrad WZ Pan Jacek Cyganiak upoważnił Panią Annę Łukjanowicz, aby odczytała listę pełnomocnictw ( ostatecznie udzielono 16 pełnomocnictw – w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oświadczył, że 1 osoba może mieć tylko jedno pełnomocnictwo.

Pan Graś poinformował, że łącznie wydano 77 mandatów.

Ad. 5.

Przystąpiono do przegłosowania  porządku obrad.

Zgłoszono poprawkę do porządku obrad i przeprowadzono głosowanie za porządkiem obrad.

Za porządkiem  obrad przyjęto według następującego głosowania: 69 za wyborem, przeciw 0.

Ad. 6.

Prezes Spółdzielni Włodzimierz Podzerek przedstawił informację o realizacji wniosków przedstawionych w protokole polustracyjnym za okres 2012-2014.

Po odczytaniu wniosków polustracyjnych przedstawiono obecnego Prezesa Zarządu Pana Włodzimierza Podzerka i nowego Członka Zarządu Panią Iwonę Sztompkę oraz Pana Zdzisława Kujawę jako Delegata Krajowej Rady Spółdzielczej. Przewodniczący WZ otwarł dyskusję. Z sali padło pytanie o egzekucję długów za okres 2012-2014. Przedstawiono informację o długach, ugodach i zaproponowano zwiększenie częstotliwości przypominania członkom Spółdzielni o ich zaległościach czynszowych. Obecnie są wywieszane informacje w budynkach o ich zaległościach na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby tego rodzaju wnioski zgłaszać do Komisji Wnioskowej.

Ad. 7

Przewodniczący RN Ryszard Augustyn odczytał list polustracyjny wraz z zaleceniami dla Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” za okres 2015-2017. Następnie odczytał pismo RN Spółdzielni „BLOK” skierowane do lustratorów, w którym RN wskazywała nieścisłości i nierzetelność protokołu lustracyjnego z prośbą o poprawienie protokołu. Następnie była dyskusja nad odczytanym protokołem, listem, gdzie między innymi głos zabrał Pan Kujawa, stwierdzając, że jest to bardzo dobra lustracja, zrobiona solidnie. Z uwagi na opinię Przewodniczącego WZ, mówiącą o łagodniejszym potraktowaniu w czasie lustracji czasookresem dotyczącego poprzedniego Zarządu i Rady Nadzorczej zabrała głos Pani dr Ewa Klockiewicz-Kamińska i zadała pytanie „kto decydował o składzie i wyborze lustratorów?”. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Augustyn odpowiedział, że decyduje tylko i wyłącznie związek lustracyjny oraz że RN zleciła Zarządowi Spółdzielni „BLOK” jak najszybsze przeprowadzenie lustracji z zaleceniami, aby była pełna i przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej. Pani Maria Łukowska zapytała czy prowadzony jest rejestr uchwał. Przewodniczący RN Ryszard Augustyn odpowiedział, że był prowadzony i jest nadal prowadzony.

Po dyskusji zostało przeprowadzone głosowanie nad Uchwałą nr 1 – dotyczącej przyjęcia wniosków polustracyjnych – 69 głosów za przyjęciem, 2 głosy były przeciw.

Ad. 8.

Przewodniczący RN Ryszard Augustyn przedstawił sprawozdanie RN za rok 2017. Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczący WZ zarządził dyskusję. Pani Anna Gogołek z Norwida 17 zwróciła uwagę, że w poprzedniej RN nie była sekretarzem RN tylko funkcję tę pełniła Pani Grażyna Kręgielska. Stwierdziła także, że po analizie protokołów z zebrań brak protokołu z wyborem Prezesa, powinno to być przekazane na stronie internetowej. W wyjaśnieniu Przewodniczący WZ Jacek Cyganiak zapytał Panią Annę Gogołek, czy był protokół z wyboru na członka Zarządu Pana Łukasza Hojana – odpowiedziała: „chyba tak”. Przewodniczący stwierdził, że nie było protokołu na stronach internetowych SM „BLOK”. Pani Maria Łukowska z Jeżyckiej zapytała, czy Komisja Techniczna informuje RN o stwierdzonych usterkach. Pytanie to przekazano do Komisji Wnioskowej, a także odpowiedzi udzielił Pan Ryszard Augustyn. Po dyskusji przyjęto Uchwałę nr 2 – 65 głosów za przyjęciem sprawozdania RN, nikt nie głosował przeciw.

Ad. 9.

Przedstawiono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017. Sprawozdanie omówiła i wyjaśniła Główna Księgowa Pani Ewa Szwarc. Podała wyniki, które osiągnęła w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok. Przewodniczący WZ zarządził dyskusję. Pani Anna Gogołek zadała pytanie Przewodniczącemu WZ: skoro Spółdzielnia nie zaciągnęła kredytów, to jak to się stało, że Prezes Piotr Bukowski tak tragicznie zadłużył Spółdzielnię Mieszkaniową „BLOK”. Pani Urszula Kucner zapytała o to ile pieniędzy pokryło ubezpieczenie, a ile Spółdzielnia pokryła koszt remontu budynku po pożarze. Po dyskusji przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęto Uchwałę nr 3 – 59 za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2017 rok, przeciw 6.

Ad. 10.

Przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności SM „BLOK” za rok 2017, które przedstawił Prezes Pan Włodzimierz Podzerek. Poinformował, że niektóre budynki są zadłużone ponad miarę i przez dłuższy czas nie będzie można w nich przeprowadzać dużych remontów. Na temat zadłużenia i egzekucji była dyskusja członków SM „BLOK”. Głos w dyskusji zabrał Pan Zdzisław Kujawa i oznajmił, że nie miał wiedzy, że tak bardzo są zadłużone poszczególne budynki. Jednocześnie stwierdził, że wskaźnik zadłużenia wynoszący 5,8% nie jest dramatyczny, choć bardzo niepokojąca jest sytuacja w zakresie  zaległych czynszów, które winny być odpisane w koszty operacyjne i zaktualizować wynik finansowy. Stwierdził także, że analizując sprawozdanie poszukiwał przyczyn wysokich stawek opłat eksploatacyjnych i remontowych. Stwierdził, że to nie wynagrodzenia pracowników są tą przyczyną, które są niskie. Pan Kujawa uznał, że poprzedni prezes Spółdzielni Pan Prezes Piotr Bukowski „poszalał” i że w budynkach, w których są zadłużenia nie powinno dokonywać się remontów. Grzegorz Bednarski zapytał o zadłużenia i dlaczego występuje zysk skoro jest strata? Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa Pani Ewa Szwarc, która wyjaśniła, iż straty nie można łączyć z funduszem remontowym.

Głosowano nad Uchwałą nr 4. Sprawozdanie Zarządu zostało zatwierdzone – 51 głosów za przyjęciem, przeciw  było 18.

Ad. 11.

Dyskusja nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu za rok 2017.

W kolejności przystąpiono do dyskusji nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Bukowskiemu. Pani Ewa Klockiewicz-Kamińska zapytała czy Pan Prezes Bukowski i Pan Łukasz Hojan zostali zaproszony na WZ – bo trudno jest wyrokować jak osoba jest nieobecna, a przyjęliśmy z dużą przewagą sprawozdanie zarządu. Gdyby był obecny mógłby wyjaśnić to i owo. Odpowiedzi udzielił Pan Ryszard Augustyn, który stwierdził, że  Pan Hojan i były Prezes Pan Piotr Bukowski byli poinformowani, w ten sposób, że  posiadali wiedzę na temat obowiązku sporządzenia sprawozdania jako odpowiedzialni członkowie zarządu za jego realizację w 2017 r., ale tego nie wykonali. Pani Ewa Szwarc zapytała: „Kto poprosił Pana Bukowskiego o zrobienie sprawozdania”. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Augustyn odpowiedział, że nikt nie ma obowiązku prosić prezesa Bukowskiego o sporządzenie sprawozdania, bo to jest podstawowy obowiązek Zarządu i Pana Prezesa Bukowskiego, aby sporządzić  sprawozdanie.

Po dyskusji głosowano nad Uchwałą nr 5 – 11 głosów za udzieleniem absolutorium, przeciw udzieleniu 52 głosy. Przewodniczący WZ stwierdził, że Prezes Zarządu Piotr Bukowski nie otrzymał absolutorium za 2017 rok.

Przeprowadzono dyskusję w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Hojanowi. W tej sprawie nikt nie zabrał głosu i przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Hojanowi za 2017 r. Podjęto Uchwałę nr 6 – 14 głosów za udzieleniem absolutorium, przeciw udzieleniu absolutorium 43 głosy. Przewodniczący WZ stwierdził, że pan Łukasz Hojan absolutorium za 2017 rok nie otrzymał.

Ad. 12.

Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2017 r. Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały. W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 7. Jej wynik  67 głosów za przyjęciem, przeciw nikt nie głosował.

Ad. 13.

Radca Prawny mec. Jakub Łabędzki przedstawił  propozycje zmiany w Statucie oraz zgłoszone poprawki  przez członka Spółdzielni Panią Ewę Szwarc. Mec. Łabędzki obszernie poinformował o przyczynach zmian Statutu. Zmiany wynikają ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wniosków zgłoszonych przez członków rady nadzorczej  i spółdzielców, m.in. w sprawie ustalenia ryczałtu za posiedzenia rady nadzorczej czy działalności oświatowo-kulturalnej, jak też innych, których celem jest zwiększenie transparentności i przejrzystości funkcjonowania Spółdzielni.

Otwarto dyskusję nad zgłoszonymi poprawkami. Przewodniczący obrad na wstępie zakwestionował wyłączenie w poprawce zgłoszonej przez Panią Szwarc zapisu dotyczącego ujawniania w rejestrze członków osób zalegających z zapłatą czynszu. Powiedział, że dostęp do rejestru dłużników jest potrzebny z punktu widzenia konieczności obniżenia wskaźnika zadłużenia czynszowego i wywierania wpływu na zalegających z terminową zapłatą. Po  zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem poprawek było 45 głosów. Nikt nie głosował przeciwko. Podjęto uchwałę nr 8. Przewodniczący WZ poinformował, że uchwała nr 8 wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Skutki prawne wchodzą od dnia ujawnienia zmian w KRS.

Przewodniczący obrad WZ poprosił przewodniczącego Komisji mandatowo –skrutacyjnej o przedstawienie informacji o liczbie uczestniczących członków i pełnomocników. Pan Robert Graś poinformował, że wg stanu na  godz. 22:25 uczestnicy WZ dysponowali 48 mandatami.

Następnie przystąpiono do przegłosowania wszystkich zmian w Statucie Spółdzielni (Uchwała nr 9). Za jej przyjęciem było 46 głosów, przeciw 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała nr 9 została przyjęta i  Statut zostanie przekazany do KRS w ustawowym terminie.

Ad. 14.

Przystąpiono do omówienia zmian w regulaminie rady nadzorczej Po dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała nr 10). Za przyjęciem uchwały były 42 osoby, przeciw 0.

Ad. 15.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej:
a) zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
b) prezentacja kandydatów,
c) głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Maria Kaczmarek-Leitgeber
2. Małgorzata Myślińska
3. Grzegorz Bednarski

Dyskusja, pytania do kandydatów.

Od kandydatów odebrano oświadczenia, że nie zalegają z opłatami na rzecz Spółdzielni.

Zgodnie z § 41 Statutu, zgłoszenie kandydatów na członków RN należy dokonać pisemnie do Komisji Wyborczej. Następnie stwierdzono, że Pan Grzegorz Bednarski nie może kandydować z uwagi na fakt, że jest członkiem Komisji Wyborczej. Poproszono o zgłoszenie nowej kandydatury. Zaproponowano Panią Wandę Fiszer. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Odebrano oświadczenie zgodne z § 41 Statutu. Przewodniczący przypomniał o zasadach tajnego głosowania poprzez wrzucenie do urny karty wyborczej. Przeprowadzono głosowanie oddzielnie na każdą osobę. Wydano 39 kart wyborczych, zgodnie z mandatami.

Ad. 16.

W trakcie liczenia głosów przez Komisję wyborczą Przewodniczący WZ przystąpił do realizowania pkt. 16 porządku obrad. tj. przedstawienia kierunków rozwoju SM „BLOK” w latach 2018-2023. O ich przedstawienie został poproszony Prezes Włodzimierz Podzerek, który wskazał na konieczność dostosowania standardów mieszkaniowych do zgłaszanych przez mieszkańców wniosków w zakresie usprawniania Spółdzielni oraz zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, w różnych aspektach, począwszy od termomodernizacji, wymiany okien, drzwi i tworzenia przyjaznego otoczenia zarówno z punktu widzenia seniorów jak i dzieci i młodzieży. Prezes poinformował, że jest to proces długoterminowy, wybiegający poza najbliższy okres 5 lat. Chodzi o to, żeby określić priorytety w działalności Spółdzielni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków. Prezes poinformował również, że w ramach tego programu będzie przywrócone konsultowanie z mieszkańcami wydatków z funduszu remontowego. Będzie opracowany regulamin samorządu mieszkańców, który będzie umożliwiał udział mieszkańców przy ustalaniu planu remontów. Prezes Podzerek poinformował, że dokument  Kierunki rozwoju SM „:BLOK” znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni i tam można zapoznać się z pełną treścią tego dokumentu.  Po dyskusji podjęto Uchwałę nr 11: Za przyjęciem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0.

Ad. 17.

Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających w wyborach do Rady Nadzorczej. Komisja Wyborcza ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu tajnym kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Małgorzata Myślińska – 39 za wyborem,
2. Maria Kaczmarek-Leitgeber – 36 za wyborem,
3. Wanda Fiszer – 34 za wyborem,
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały nr 12 sprawdzono liczbę obecnych członków i pełnomocników. Było obecnych członków.

Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący WZ przystąpił do głosowania uchwały o wyborze do Rady Nadzorczej. Za przyjęciem Uchwały nr 12 głosowało 30 członków, przeciw było 0 członków.

Ad. 18.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej, do której wpłynęło 6 wniosków, przedstawionych przez Agnieszkę Cyganiak (protokół w załączeniu). Wnioski te zostały zatwierdzone Uchwałą nr 13 i zostaną przekazane według kompetencji do Zarządu Rady Nadzorczej i Komisji Technicznej.– Głosowało 30 osób za przyjęciem wniosków, przeciw 0 głosów.

Ad. 19.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu – w załączeniu.

Ad. 20.

Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pan Jacek Cyganiak Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył zebranie, dziękując wszystkim za przybycie oraz wzięcie czynnego udziału w dyskusji i głosowaniach. Podziękował Radcom Prawnym za pomoc merytoryczną w prowadzeniu obrad i komisjom Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej za pracę. Przewodniczący pogratulował wybranym członkom stanowiących uzupełnienie Rady Nadzorczej na okres obecnej kadencji.

PRZEWODNICZĄCY WZ:

Jacek Cyganiak

SEKRETARZ WZ:

Maria Kaczmarek-Leitgeber                                             

Dokumenty omawiane i zatwierdzane na Walnym Zgromadzeniu – kliknąć  nazwę:

UCHWAŁA NR 1 – WNIOSKI POLUSTRACYJNE

UCHWAŁA NR 2 – SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR 3 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA NR 4 – SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

UCHWAŁA NR 5 – ABSOLUTORIUM P.BUKOWSKI

UCHWAŁA NR 6 – ABSOLUTORIUM Ł.HOJAN

UCHWAŁA NR 7 – PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ

UCHWAŁA NR 8 – ZMIANA STATUTU SM”BLOK”

UCHWAŁA NR 9 – ZMIANA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR 10 – KIERUNKI DZIAŁANIA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8 STATUT SM”BLOK”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9 REGULAMIN RN

KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2018-2023

SPRAWOZDANIE ZARZADU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

LIST POLUSTRACYJNY ZA LATA 2015-2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN ZA ROK 2017

Zgłoś awarię