Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły z lustracji i roczne sprawozdania nie będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni do czasu jej zmodernizowania, pozwalającego na dostęp logowany tylko dla członków Spółdzielni. Wszystkie te dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach 09:00 – 14:00.