Poznań, dnia 20 grudnia 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

 

– informacja o wynikach postępowania-

I.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu, jako Zamawiający niniejszym informuje, iż w wyniku porównania i oceny złożonych ofert w ramach postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą „POPRAWA   WŁAŚCIWOŚCI   ENERGETYCZNYCH   ORAZ ESTETYCZNYCH  BUDYNKÓW  WIELORODZINNYCH  PRZY  ULICY JEŻYCKIEJ 48, NORWIDA 15, NORWIDA 17 ORAZ NORWIDA 19 W POZNANIU” (tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY ULICY JEŻYCKIEJ 48, NORWIDA 15, NORWIDA 17 ORAZ NORWIDA 19 W POZNANIU) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

1.      Nazwa i siedzibą wykonawcy, którego oferta została wybrana:

JACK-BUD  Polska Sp. z o.o. Sp.k., Os. B. Chrobrego paw. 110,  60-681 Poznań.

Cena netto złożona przez Wykonawcę w/w ofercie wynosi 4 898 455,20 zł, w tym:

a.      Kwota: 4 107 907,72 zł netto elewacje,

b.     Kwota : 790 547,48 zł netto balkony.

 

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1.      Nazwa i siedziba wykonawcy:

Budotermika Sp. z o.o. sp. k., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko Zdrój.

Cena netto złożonej oferty 6 020 001,28 zł, w tym:

a.      5 185 060,64 zł netto elewacje,

b.      Kwota : 834 940,64 zł netto balkony.

 

2.      Nazwa i siedziba wykonawcy:

Constructo  Sp. z o.o. Sp. k., Rogówko 6A   87-162 Lubicz

Cena netto złożonej oferty 4 699 678,76 zł, w tym:

a.      Kwota : 3 622 027,84 zł netto elewacje,

b.      Kwota: 1 077 650,92 zł netto balkony.

 

3.      Nazwa i siedziba wykonawcy:

Dota FH  Sp. z o.o. Sp.k., ul. Perzycka 22  60-182 Poznań

Cena netto złożonej oferty 5 369 722,64  zł, w tym:

a.      Kwota : 4 553 422,64 zł netto elewacje,

b.      Kwota :  816 381,00 zł netto balkony.

 

4.      Nazwa i siedziba wykonawcy:

TORI-BUD” Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Stefan Antkowiak, ul. A. Mickiewicza 33,  60-837 Poznań,

Cena netto złożonej oferty 5 274 780,96 zł, w tym:

a.      Kwota : 4 388 871,36 zł netto elewacje,

b.      Kwota : 885 909,60 zł netto balkony.

 

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

III. W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez spółkę JACK-BUD Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą – najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu objętego zamówieniem. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Komisja Przetargowa Zamawiającego w uzasadnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty podkreśla, że istotnym kryterium wyboru oferty obok ceny jest przede wszystkim doświadczenie i wiedza w realizacji termomodernizacji wysokich budynków wielorodzinnych. To kryterium w najwyższym zakresie (najwyżej ocenionym) spełniła spółka Jack-Bud Sp. z o.o. Sp.k, która w swoim portfolio zaprezentowanym w ofercie posiada udokumentowanych kilkanaście inwestycji termomodernizacyjnych realizowanych na budynkach wysokich (wieżowcach). Stan techniczny i wizualny budynków po upływie wielu lat jest nadal zadowalający i wskazuje na prawidłowość zastosowanych technologii wykonawstwa oraz systemów dociepleń. 

Poznań, dnia 14. 11. 2019 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 60-839 Poznań

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OTWARTY:

1.  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Jeżyckiej 48, Norwida 15, Norwida 17 oraz Norwida 19 w Poznaniu” do umowy inwestycyjnej nr IJ19-03323 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie działającego jako podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla działań 3.2 i 3.3.2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

wraz z

2. naprawą pełnego przekroju warstw izolacji balkonów zgodnie z projektem oraz szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla budynków wielorodzinnych przy ul. Jeżyckiej 48, Norwida 15, Norwida 17 oraz Norwida 19 w Poznaniu.

Ostateczny termin realizacji zadania – 30.06.2021 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego. Otwarcie kopert nastąpi 11 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań. Decyzja Komisji Przetargowej zostanie podjęta i upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert.

Osoba do kontaktu: Romuald Jankowski w godz. 8.00 – 12.00.

Tel. kontaktowy: 61 847 3221; e-mail: remonty@smblok.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Komunikat o zmianie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3 – formularz weryfikacyjny,

Załącznik nr 4 – formularz gwarancyjny,

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót – bud. Jeżycka 48, bud. Norwida 15, Norwida 17, Norwida 19 ( do odbioru w biurze Spółdzielni)

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna ( do odbioru w biurze Spółdzielni)

Załącznik nr 7 – Audyty energetyczne ( do wglądu w biurze Spółdzielni )

 

Zgłoś awarię