Do wszystkich mieszkańców nieruchomości w S.M.”BLOK”.

Obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19.07.2019  r. oraz innych ustaw opublikowanych 22.08.2019 r. mieszkańcy nie mogą już zadeklarować nieselektywnego gromadzenia odpadów i mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przygotowuje regulamin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do dnia 30.06.2020 r. wszyscy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów a od dnia 1 lipca 2020 r. nie przestrzeganie obowiązku segregacji odpadów nakłada na właścicieli nieruchomości opłatę za wywóz odpadów powiększoną od dwu lub czterokrotności stawki za wywóz odpadów.

Uchylanie się przez któregokolwiek z mieszkańców z obowiązku segregacji odpadów będzie uznawane za akt wandalizmu i działanie na szkodę społeczności, ponieważ podwyższoną opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy nieruchomości, w której choćby jedna osoba nie zastosowała się do przepisów.

Zmiany wprowadzone przez ww. Ustawę mają pomóc gminom w osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, których wysokość za każdy rok w latach 2020-24 określono na 50%. W wyniku niespełnienia wymaganych prawem poziomów recyklingu gminy będą obciążone karami ustawowymi. Należy też dbać o jakość pozyskiwanych surowców nadających się do dalszego przetworzenia.

Selektywna zbiórka odpadów to nasz wspólny obowiązek i obejmować będzie co najmniej:

 1. Papier – pojemnik niebieski,
 2. Metale –  pojemnik  żółty
 3. Tworzywa sztuczne –  pojemnik żółty
 4. Opakowania wielomateriałowe – pojemnik żółty
 5. Szkło – pojemnik zielony,
 6. Bioodpady – pojemnik brązowy,
 7. Odpady komunalne zmieszane – pojemnik czarny lub grafitowy,
 8. Odpady wystawkowe: meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych – wystawiamy koło śmietnika w wyznaczonym terminie lub wywozimy sami zgodnie z regulaminem wywozu odpadów GOAP,
 9. Zużyte baterie i akumulatory – PSZOK*, MPSZOK*i wyznaczone miejsca (we własnym zakresie),
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – *PSZOK i podmioty uprawnione (organizuje właściciel lokalu we własnym zakresie),
 11. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe) – *PSZOK, *MPSZOK i wyznaczone miejsca (we własnym zakresie).

*PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych;   *MPSZOK – Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.

Więcej szczegółowych informacji S.M.’BLOK” przekaże w dalszej korespondencji i na stronie internetowej smblok.pl

Do pobrania:

Pismo Związku Międzygminnego „GOAP” w sprawie obligatoryjnej segregacji odpadów komunalnych.

 

Krótki przewodnik po segregacji odpadów na terenie Związku Międzygminnego „GOAP”

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

 Wrzucamy:

 • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej

 Nie wrzucamy:

 • odpadów BIO;
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego;
 • baterii i akumulatorów;
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych;
 • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych;
 • farb i rozpuszczalników;
 • opakowań po farbach
  i rozpuszczalnikach;
 • leków i opakowań po lekach;
 • gruzu
piktogram odpady zmieszane zmieszaneMETALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w koszu na odpady a potem także w transporcie.

 Wrzucamy:

 • zgniecione i puste butelki po napojach;
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej;
 • plastikowe nakrętki;
 • aluminiowe puszki po konserwach
  i napojach;
 • kapsle;
 • opakowania z metalu;
 • kartoniki po mleku i napojach;
 • worki i reklamówki;
 • koszyczki po owocach.

 Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • plastikowych zabawek;
 • opakowań po lekach;
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych;
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych;
 • części samochodowych;
 • mebli i ich części;
 • jednorazowych naczyń;
 • sprzętu AGD.
piktogram odpady plastikpiktogram duży pojemnik na plastik
Warto wiedzieć
 • Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz surowce i energię.
 • Jedna plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat, a aluminiowa puszka od 200 do 400 lat.
 • Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.
 • Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, a 26 na cały strój.
 • Średnio 6 tygodni trwa przetworzenie zużytej puszki na nową.

PAPIER

Oszczędzaj papier – używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania; nie drukuj tego, co możesz przeczytać w wersji elektronicznej.

 Wrzucamy:

 • papier;
 • gazety, czasopisma;
 • gazetki reklamowe;
 • ulotki;
 • katalogi;
 • książki;
 • opakowania tekturowe;
 • kartony, tekturę falistą.

 Nie wrzucamy:

 • papieru samokopiującego;
 • kalki;
 • zatłuszczonego papieru po maśle
  i margarynie;
 • papieru woskowego;
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie;
 • styropianu;
 • pieluch jednorazowych;
 • podpasek;
 • ubrań.
piktogram odpady papierpiktogram duży pojemnik na papier
Warto wiedzieć
 • Każda tona uzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1 200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska.
 • Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
 • Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

SZKŁO

Odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać papierowych naklejek.

 Wrzucamy:

 • butelki szklane po napojach
  (bez nakrętek);
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków
  i gumowych uszczelek).

 Nie wrzucamy:

 • szkła okiennego;
 • szkła zbrojonego;
 • szkła żaroodpornego;
 • porcelany;
 • ceramiki;
 • doniczek;
 • kryształu;
 • luster;
 • kineskopów;
 • szyb samochodowych;
 • świetlówek;
 • żarówek;
 • opakowań po lekach;
 • termometrów.
piktogram odpady szlanepiktogram duży pojemnik na szkło
Warto wiedzieć
 • Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
 • Produkty ze szkła w 100 % nadają się do recyklingu.
 • Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania.
 • Opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1 100 W energii, której trzeba do wyprodukowania nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze.

ODPADY BIO i ZIELONE

Pamiętaj, że odpady BIO i zielone należy gromadzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w kolorze brązowym.

ODPADY BIO:
 Wrzucamy:

 • trawę, liście, rozdrobnione gałęzie;
 • resztki kwiatów ciętych
  i doniczkowych;
 • obierki owoców i warzyw;
 • skorupki jaj;
 • pozostałości roślinne, kwiaty;
 • resztki żywności (bez mięsa);
 • przeterminowane owoce i warzywa;
 • fusy po kawie i herbacie.

ODPADY ZIELONE:
 Wrzucamy:

 • trawę;
 • liście;
 • rozdrobnione gałęzie;
 • pozostałości roślinne.

 Nie wrzucamy:

 • mięsa, kości i odchodów zwierząt;
 • ziemi, kamieni;
 • popiołu
piktogram odpady biopiktogram duży pojemnik bio
Warto wiedzieć
 • Zebrane bioodpady trafiają do instalacji zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania powstaje energia elektryczna i cieplna oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach.
 • Wszelkie informacje dotyczące odpadów BIO znajdą Państwo na specjalnie utworzonej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem http://bioodpad.pl/

CHOINKI

Choinki odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego. Odbiór tych odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE !

Preferowane jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych. Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

WIELKOGABARYTY

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych

odpady gabarytowe

Do wielkogabarytów zaliczamy:

stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery, itp.

Odpady te należy przekazywać:

 • do odbiorcy odpadów komunalnych;
 • do PSZOK-ów;
 • opłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego zasadach.

*wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM „GOAP” dostępny jest na stronie internetowej w lokalizacji: https://www.goap.poznan.pl

UWAGA!
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 6:00 przed teren nieruchomości w dniu przewidzianego wywozu zgodnie z harmonogramem.

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Do elektroodpadów zaliczamy m. in. sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, żelazka odkurzacze), telewizory, komputery, telefony komórkowe, radia, miksery, komputery, czajniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, świetlówki, żarówki, płyty CD i DVD itd.

odpady agd

Elektroodpady można przekazać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych;
 • PSZOK-ów lub MPSZOK-ów;
 • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytegosprzętu elektrycznego i elektronicznego np. sklepy;
 • podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Związku;
 • Organizacji Odzysku oraz punktów sprzedaży detalicznej i punktów serwisowych.
Warto wiedzieć
 • ElektroEko S.A. w ramach programu „Moje Miasto bez Elektrośmieci” bezpłatnie odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Poznania, Czerwonaka, Swarzędza oraz Koziegłów (gm. Czerwonak).
 • Elektroodpady można oddać do punktów zbierania elektrośmieci, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizacji pod adresem http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html
 • ElektroEko oferuje również bezpłatną usługę odbioru wielkogabarytowego ZSEE bezpośrednio z gospodarstw domowych oraz z placówek oświatowych.


ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne, są to odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy m. in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory.

Odpady te można oddać do PSZOK-ów lub MPSZOK-ów oraz także w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach.

UWAGA !
Nigdy nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych!

Warto wiedzieć
 • Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wyrzucaj do specjalnego pojemnika w sklepie.
 • Tradycyjne baterie możemy zastąpić akumulatorkami, które można ładować do 300 razy.

odpady leki

PRZETERMINOWANE LEKI

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci. Zanieś je do apteki (wykaz punktów gromadzenia przeterminowanych leków w aptekach dostępny jest na stronie internetowej Związku) albo oddaj do PSZOK lub MPSZOK.

ODPADY BUDOWLANE

Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia stanowią odpady budowlane.

odpady budowlaneOdpady te należy przekazywać:

 • do PSZOK-ów;
 • odpłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego zasadach

*wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM„GOAP” dostępny jest na stronie internetowej w lokalizacji: https://www.goap.poznan.pl

UWAGA !
W PSZOK przyjmowane są tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy.

pszokPSZOK

PSZOK, czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie Związku
Adres Godziny otwarcia PSZOK Wykonawca Telefon
Bolechowo, ul. Poligonowa 1 – w poniedziałki i środy w godzinach od 7:00 do 17:30
– w soboty od 7:00 do 14:00
EKO-TOM Turguła Spółka Jawna 607 414 414
Oborniki, ul. Lipowa 19 – w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 7:00 do 17:00
– w soboty od 7:00 do 14:00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
61 296 12 06 wew.28
795 214 504
Rabowice, ul. Świerkowa 17 – od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00
– w soboty od 8:00 do 14:00

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.; FBSerwis S.A.
61 817 34 21
695 980 352
Borówko

(na terenie składowiska odpadów)

– we wtorki i środy w godzinach od 7:00

do 17:00
– w soboty od 7:00 do 15:00

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 61 817 70 74
Poznań,

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
– w soboty od 7:00 do 14:30
Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.
61 833 22 12
Poznań,

ul. Wrzesińska 12

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
– w soboty od 7:00 do 14:30
Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.
61 611 08 11
Suchy Las,

ul. Meteorytowa 1

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 20:00
– w soboty od 7:00 do 14:30
Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.
61 811 96 67
Buk,

ul. Przemysłowa 10

– we wtorki i czwartki w godzinach

od 7:00 do 17:00
– w soboty od 8:00 do 16:00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 61 835 94 89
64 835 94 99

Uwaga!

Więcej informacji nt. PSZOK-ów (np. jakie odpady są przyjmowane od mieszkańców) znajdziesz http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/wywoz-odpadow wielkogabarytowych-problemowych-i-zielonych/

mpszokMPSZOK

MPSZOK, czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut.

 Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych,

 Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego  np. chemikalia nietypowe dla prac domowych

Wykaz punktów postoju MPSZOK oraz harmonogramy odbioru odpadów przez MPSZOK dostępne są poniżej:

Gmina Harmonogram
Poznań Harmonogram MPSZOK Poznań 2019 [PDF]
Oborniki Harmonogram MPSZOK Oborniki 2019 [PDF]
Czerwonak Harmonogram MPSZOK Czerwonak 2019 [PDF]
Murowana Goślina Harmonogram MPSZOK Murowana Goślina 2019 [PDF]
Pobiedziska Harmonogram MPSZOK Pobiedziska 2019 [PDF]
Kostrzyn Harmonogram MPSZOK Kostrzyn 2019 [PDF]
Kleszczewo Harmonogram MPSZOK Kleszczewo 2019 [PDF]
Swarzędz Harmonogram MPSZOK Swarzędz 2019 [PDF]
Buk Harmonogram MPSZOK Buk 2019 [PDF]

UWAGA !
MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.
Do MPSZOK nie oddajemy odpadów wielkogabarytowych.

Zgłoś awarię