Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku w dniu 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które wydaje Urząd Miasta Poznania. Urząd ma na to czas do końca roku 2019.

W Spółdzielni Mieszkaniowej “BLOK” przekształceniu w dniu 01.01.2019 r. podlegają dwie nieruchomości: Dąbrowskiego 18 i Jeżycka 48-Norwida 15,19. Pozostałe budynki położone są na gruntach będących własnością Spółdzielni.

Grunt pod budynkiem Norwida 17 będzie przekształcony w terminie późniejszym, po podziale działki przez GEOPOZ. Po kilkunastoletniej walce w sądach o grunty, w lutym 2018 r. Spółdzielnia przejęła w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym część gruntów os. Norwida, ale sąd rejestrowy dopatrzył się, że część garaży Norwida I-II jest położona na gruncie nie będącym własnością Spółdzielni (14 m2) i odmówił ujawnienia prawa wieczystego użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości. Rozwiązaniem jest podział działki tak, aby grunt pod budynkiem mieszkalnym Norwida 17 został oddzielony od budynku z boksami garażowymi co umożliwi jego przejęcie w wieczyste użytkowanie a następnie przekształcenie tego prawa w prawo własności gruntu.

Urząd M. Poznania w piśmie z dnia 07.03.2019 r. odmówił wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów Jeżycka 48 – Norwida 15,19, motywując to istnieniem na nieruchomości budynku niemieszkalnego Norwida 17A, w którym znajduje się Dział Techniczny S.M.”BLOK”. W odpowiedzi na takie postanowienie Spółdzielnia w dniu 14.03.2019 r. odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego szczegółowo uzasadniając, że budynek Działu Technicznego jest budynkiem gospodarczym i spełnia warunki przekształcenia opisane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

Zgodnie z ww. ustawą o przekształceniu własności gruntów, Spółdzielnia będzie mieć do wyboru dwa sposoby wniesienia opłaty tytułem przekształcenia:

– jednorazowo, w całości z bonifikatą 75% od tej opłaty,

– przez 20 lat, licząc od 01.01.2019 r., w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia.

S.M.”BLOK” po otrzymaniu od Urzędu Miasta zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności poinformuje właścicieli lokali o szczegółowych warunkach wniesienia i wysokości opłaty przekształceniowej.