Klauzula RODO

Poznań, 25 maja 2018 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”BLOK” w Poznaniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  935/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) — zwane dalej „RODO”. W związku z tym, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych członków Spółdzielni lub osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” w Poznaniu, adres: ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań, nr telefonu 61 8473221, email: sekretariat@smblok.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej  „BLOK”  w  Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań, nr telefonu 61 847 32 21, email: iod@smblok.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b), c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, w szczególności, na podstawie: a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, d) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, e) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, f) Kodeksu postępowania cywilnego, g) Kodeksu cywilnego, h) Statutu i regulaminów Spółdzielni.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgłoś awarię