Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem lub małżonkiem rodzica, który ma lub miał kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci możesz ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • przez e-PUAP
 • osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • przesyłki pocztowej

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce „Formularze do druku”. Druk wniosku otrzymasz także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Nie chcesz czekać w kolejce – umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: „umów się na wizytę”
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,56 zł.
Wydanie drugiej formy karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie karty tradycyjnej, w przypadku złożenia wniosku o dodatkowa formę karty do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

Tel. POZnań* Kontakt pod numerem 61 646 33 44
Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR  zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora.
Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu.
Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest również identyfikatorem poznańskiego Programu Poznańska Rodzina Duża. Wykaz zniżek dostępny jest na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń https://pcs-poznan.pl/index.php/pl/karty-dla-rodzin-4/katalog-znizek

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Tryb odwoławczy

Możesz się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Inne informacje

 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów ,które przystąpią do programu.

Zgłoś awarię