Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. zostały wprowadzone zmiany do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz do Prawa spółdzielczego (Dz.U. 2017, poz. 1596). Zmiany te wymuszają nowelizację Statutu naszej Spółdzielni oraz wszystkich regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych do dnia 09 września 2017 r.

Ze względu na konieczność zatwierdzenia zmian Statutu i niektórych regulaminów (Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin Walnego Zgromadzenia) przez Walne Zgromadzenie oraz Krajowy Sąd Rejestrowy, prace te muszą być zakończone odpowiednio wcześniej.

Prezydium Rady Nadzorczej zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji zmian w wyżej wymienionych dokumentach. Swoje uwagi i propozycje można przekazać  Prezydium Rady Nadzorczej
Propozycje zmian będą zamieszczane na stronie Internetowej SM „BLOK” w terminie do 23 lutego br. (przed przewidywanymi obradami Rady Nadzorczej), w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania, a także na adres e-mailowy lub telefonicznie na numer 609 104 677 oraz 61 847 32 21 w. 32.

Prezydium Rady Nadzorczej