ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu w oparciu o §36 ust. 1, §37 i §54 ust.2, pkt.6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu.

Zebranie odbędzie się w dniu 11.06.2018r., o godz. 18.00 w sali Klubu Osiedlowego „Krąg” przy ul. Dmowskiego 37 w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz), Komisji Wyborczej i Komisji Wnioskowej.
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja o realizacji wniosków przedstawionych w protokole polustracyjnym za okres 2012 – 2014:
  1. dyskusja.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji za okres 2015-2017:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych za okres 2015-2017.
   Uchwała nr 1.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok:
  1. dyskusja,
  2. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok. Uchwała nr 2.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017:
  1. dyskusja,
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok. Uchwała nr 3.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok:
  1. dyskusja,
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok.
   Uchwała nr 4.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu:
  1. dyskusja;
  2. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Bukowskiemu za 2017 rok. Uchwała nr 5.
  3. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Hojanowi za 2017 rok.
   Uchwała nr 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.:
  1. podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok. Uchwała nr 7.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni. Uchwała nr 8.
 14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 9.
 15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej:
  1. zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  2. prezentacja kandydatów,
  3. głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
 16. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni na lata 2018 – 2023:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Spółdzielni w latach 2018 – 2023. .
   Uchwała nr 10.
 17. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających w wyborach do Rady Nadzorczej.
  Uchwała nr 11.
 18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej z jej czynności i podjęcie uchwał w sprawie złożonych wniosków.
 19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 20. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone będą w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Dąbrowskiego 18 w Poznaniu od dnia 25. 05. 2018 r. Zgodnie z obwiązującym Statutem SM „BLOK” każdy członek spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Członkowie Spółdzielni uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się od godziny 17.15.

W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 09.09.2017 roku, w Walnym Zgromadzeniu członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien legitymować się pisemnym pełnomocnictwem i dowodem tożsamości. Formularze pełnomocnictwa są dostępne w sekretariacie Spółdzielni i na poniższej liście dokumentów.

Aby zobaczyć treść projektu dokumentu przygotowanego na Walne Zgromadzenie proszę kliknąć jego nazwę:

UCHWAŁA NR 1 – WNIOSKI POLUSTRACYJNE

UCHWAŁA NR 2 – SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR 3 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA NR 4 – SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

UCHWAŁA NR 5 – ABSOLUTORIUM P.BUKOWSKI

UCHWAŁA NR 6 – ABSOLUTORIUM Ł.HOJAN

UCHWAŁA NR 7 – PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ

UCHWAŁA NR 8 – ZMIANA STATUTU SM”BLOK”

UCHWAŁA NR 9 – ZMIANA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR 10 – KIERUNKI DZIAŁANIA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8 STATUT SM”BLOK”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9 REGULAMIN RN

KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2018-2023

SPRAWOZDANIE ZARZADU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

LIST POLUSTRACYJNY ZA LATA 2015-2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN ZA ROK 2017

PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE 2018