Protokół nr RN 17/2017

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 13.11.2017 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1. Augustyn Ryszard

2. Kicza Tomasz

3. Chwalczuk Agnieszka

4. Kucner Michał

5. Cyganiak Jacek

6. Duda Przemysław

7. Graś Robert

8. Nowaczyk Grzegorz

9. Jarosik Eugeniusz

 

1. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem, przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

3. Dyskusja na temat kandydatów na Prezesa Zarządu – Dyrektora SM Blok.

Wybrano komisję skrutacyjną w składzie J. Cyganiak, E. Jarosik. Przeprowadzono tajne głosowanie wśród 14 kandydatów.

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr RN 1/17/2017

z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora SM „BLOK” w Poznaniu

Rada Nadzorcza wybiera na Prezesa Zarządu-Dyrektora SM „BLOK” w Poznaniu

Panią Dorotę Kubiak-Pokrzywniak

Nad uchwałą głosowało: 9 członków, w tym 5 głosów za , 2 głosy na innych kandydatów, 2 głosy nieważne.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

4. Przewodniczący RN poinformował zgromadzonych o brakach w dokumentacji Spółdzielni, a szczególnie fakturach i dokumentacjach technicznych. Stan taki jest wynikiem niszczenia dokumentów bez wyjątku, w momencie osiągnięcia przez nie terminu do brakowania. Praktyka ta uniemożliwia odtworzenie choćby historii remontów. Zaproponowano przyjęcie uchwały w sprawie selektywnego niszczenia dokumentów.

 

Uchwała nr 2/17/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie niszczenia dokumentów

Zobowiązuje się Zarząd SM „Blok” do przedkładania Radzie Nadzorczej wykazu dokumentów przeznaczonych do zniszczenia zgodnie z instrukcją archiwalną. Zniszczenie lub przekazanie do zniszczenia dokumentów może odbyć się tylko po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wyrywkowej kontroli dokumentów z przedłożonego wykazu.

 

Nad uchwałą głosowało: 9 członków, głosów za uchwałą – 9

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

 

5. Odczytano i zatwierdzono protokoły:

RN 15/2017 z 09.10.2017 – 9 głosów za.
RN 14/2017 z 25.09.2017 – wobec różnicy zdań między panami Cyganiakiem i Kiczą, przegłosowano przyjęcie protokołu z możliwością dołączenia przez panów zdań odrębnych; 5 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące.
nie odczytano protokołu RN 16/2017 z 30.10.2017

Pan E. Jarosik zaproponował by w przyszłości odczytywać tylko zaproponowane zmiany do rozesłanego wcześniej członkom RN projektu protokołu.

6. W związku z zaistniałymi okolicznościami, ujawnionymi w czasie dyskusji RN uchyliła Uchwałę 1/17/2017.

 

Uchwała nr RN 3/17/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr RN 1/17/2017

Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr RN 1/17/2017 z dnia 13.11.2017 r. w związku

z pozyskaniem istotnych informacji mogących mieć wpływ na decyzje członków Rady Nadzorczej.

Nad uchwałą głosowało: 9 członków, głosów za uchwałą – 9

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Graś odczytał 2 protokoły z prac Komisji. W świetle proponowanych działań w sprawie dłużników, przegłosowano wniosek o wzywaniu ich na spotkania z Radą Nadzorczą – 0 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące.

Przyjęto sprawozdania – głosowało 8 osób – 8 głosów za.

8. Nie zapoznano się ze sprawozdaniem z działań Komisji Technicznej z powodu nieobecności jej przewodniczącego M. Przybysza.

9. RN zapoznała się z odpowiedzią Zarządu na pismo w/s. finansowania wykupu gruntów os. Norwida. Wg RN odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, a pismo nie odpowiada jak sfinansować wykup.

10. W ramach spraw wniesionych proszono o poruszenie na następnym posiedzeniu kwestii parkingów przy posesjach, na podstawie informacji, które przedstawić miał Pan Hojan.

Ustalono następne posiedzenie RN na 20.11.2017 r. godz. 18.00

11. Zakończenie posiedzenia.

Ponieważ brak był innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Augustyn

Sekretarz Rady Nadzorczej – Agnieszka Chwalczuk

Poznań, 14.11.2017 r., godz. 01.10.