Protokół nr RN 06/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 28.03.2018 r.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                                            1. Augustyn Ryszard                                                                                     2. Cyganiak Jacek                                                                                         3. Duda Przemysław                                                                                       4. Agnieszka Chwalczuk                                                                                 5. Graś Robert                                                                                               6. Kicza Tomasz                                                                                             7. Kucner Michał

1. Przewodniczący zapytał, czy wszyscy otrzymali zawiadomienie i plan RN, po potwierdzeniu stwierdził prawidłowe powiadomienie RN, a na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem, przyjęto proponowany porządek obrad bez zmian – 7 głosów za.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z posiedzenia:

RN 04/2018 – 5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się,                    RN 05/2018 – 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się,

4. Rozmowa z osobami, których kandydatury wpłynęły w konkursie na członka Zarządu SM „BLOK”.

a) Iwona Sztompka – zapoznano się z życiorysem, motywacją, doświadczeniem zawodowym, pytano o kwestie rozwiązywania problemów Spółdzielni.

5. Wybór kandydata na członka Zarządu.

Wybrano komisję skrutacyjną – R. Graś, M. Kucner – 7 głosów za.

W głosowaniu tajnym kandydatura I. Sztompki: za 7-głosów, przeciw-0, wstrzymujących się-0.

6. Podjęcie uchwały RN 01/06/2018 w sprawie wyboru i powołania na członka Zarządu (głosowanie tajne).

Uchwała Rady Nadzorczej

nr RN 01/06/2018

z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie wyboru i powołania na członka Zarządu

Rada Nadzorcza wybrała i powołuje na członka Zarządu Panią Iwonę Sztompka z dniem 01 kwietnia 2018 r.

Głosowało: 7 członków: za – 7 głosów, przeciw-0, wstrzymujących się-0

W związku z powyższym uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem 01.04.2018 r.

7. Dyskusja nad wynagrodzeniem pracy nowego członka Zarządu.

Po dyskusji postanowiono na czas pełnienia funkcji członka Zarządu podnieść wynagrodzenie zasadnicze p. Sztompka. Pod głosowanie poddano trzy propozycje wynagrodzenia brutto: xxxx zł, xxxx zł,xxxx zł. Najwięcej głosów uzyskała propozycja xxxx zł brutto – 3 głosy, pozostałe propozycje po 2 głosy. Pod głosowanie w formie uchwały poddano propozycję xxxx zł brutto.

Uchwała Rady Nadzorczej 

nr RN 02/06/2018

z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie wynagrodzenia dla członka Zarządu Pani Iwony Sztompka.

W związku z powołaniem Pani Iwony Sztompka na członka Zarządu,
Rada Nadzorcza na czas pełnienia tej funkcji uchwala wynagrodzenie
w wysokości xxxx zł brutto miesięcznie.

Głosowało: 7 członków:  za – 5 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów

W związku z powyższym uchwała została przyjęta i wchodzi w życie
z dniem 01.04.2018 r.

8. Sprawy wniesione:

– korzystanie z miejsc parkingowych spółdzielni po godzinach pracy na Dąbrowskiego 18 – A. Chwalczuk, T. Kicza, P. Duda wnieśli o brak opłat za korzystanie z w/w miejsc.

9. Ponieważ brak było innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, zamknięto posiedzenie i ustalono termin następnego na 09.04.2018, godz.18.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący  Rady Nadzorczej   Ryszard Augustyn                     Sekretarz Rady Nadzorczej  Agnieszka Chwalczuk

Poznań, 28.03.2018 r.