Protokół nr RN 05/2018 

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN) 

w dniu 23.03.2018 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1.     Chwalczuk Agnieszka

2.     Cyganiak Jacek

3.     Duda Przemysław

4.     Graś Robert

5.     Kucner Michał

6.     Grzegorz Nowaczyk

 

1. Zastępca Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem, przyjęto proponowany porządek obrad.

3. Podjęcie uchwały RN 01/05/2018 w sprawie wymagań i kryteriów oceny kandydatów na Członka Zarządu.

 

Uchwała nr 1/05/2018

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie wymagań i kryteriów oceny kandydatów na Członka Zarządu.

Kandydaci na członka zarządu powinni spełniać poniższe wymogi:

1. Wykształcenie wyższe

2. Staż pracy – minimum 3-letni w Spółdzielni.

3. Niepozostawanie w związku małżeńskim oraz brak pokrewieństwa lub powinowactwa z którymkolwiek członkiem Rady Nadzorczej.

4. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

5. Dyspozycyjność.

Kryteria oceny:

1. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (zagadnień członkowskich, prawa pracy, ochrony danych osobowych, przepisów gospodarki nieruchomościami).

3. Umiejętności interpersonalne.

4. Zdolności organizacyjne i zarządcze.

5. Asertywność.

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

4. Podjęcie uchwały RN 02/05/2018 w sprawie trybu wyłonienia kandydatów na Członka Zarządu.

Uchwała nr 2/05/2018

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie trybu wyłonienia kandydatów na Członka Zarządu

Rada Nadzorcza dokona wyboru kandydata na członka Zarządu w trybie:

– zgłaszania kandydatur przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za – 5, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

5. Po dyskusji postanowiono nie podejmować uchwały  RN 03/05/2018 w sprawie powołania na funkcję członka zarządu, a poczekać na zgłoszenie się kandydatów spośród pracowników Spółdzielni.

6. Sprawy wniesione:

♦ Rada Nadzorcza zobowiązuje Prezesa SM „BLOK” do niezwłocznego poinformowania (wywieszeniu ogłoszenia) pracowników Spółdzielni o konkursie na członka Zarządu, o kryteriach wyboru i terminie składania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV) do 28.03.2018 do godz. 14.00 i terminie rozmowy z kandydatami 28.03.18 godz. 18.00.

7. Ponieważ brak było innych wniosków i omówiono wszystkie tematy, zamknięto posiedzenie i ustalono termin następnego na 28.03.2018, godz. 18.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej  Przemysław Duda          Sekretarz Rady Nadzorczej  Agnieszka Chwalczuk

Poznań, 23.03.2018 r.