Protokół nr 16/2017

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 30.10.2017 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1. Augustyn Ryszard

2. Cyganiak Jacek

3. Graś Robert

4. Jarosik Eugeniusz

5. Kicza Tomasz

 

W posiedzeniu udział wziął Członek Zarządu – Łukasz Hojan

Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził brak kworum, a w związku z tym brak zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
W związku z tym porządek obrad został zmieniony – z programu usunięto pkt 4, a punkt 6 przesunięto na następne posiedzenie.

3a. Pan Hojan przedstawił historię i obecną sytuację służebności drogi koniecznej na Niegolewskich 30b/Limanowskiego 23a. Przewodniczący RN przekazał informację od nieobecnego p. Kucnera, że w sprawie służebności tej drogi jest prawomocny wyrok, który dopuszcza dojazd tylko dla pojazdów uprzywilejowanych i w przypadku wyższej konieczności. W związku z tym, RN zgodziła się ze stanowiskiem Zarządu i upoważniła Zarząd do wystosowania pisma w tej sprawie do kancelarii prawnej, w którym Spółdzielnia podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zgodnie z wyrokiem sądu.

3b. W sprawie podłączenia ciepłej wody do lokalu Sczaniecka 3a RN uzgodniła z Zarządem, że wystosuje pisma do obu zainteresowanych stron, aby polubownie uzgodnić możliwość spełnienia oczekiwań mieszkańca.

3c. W sprawie anteny RN stanęła na stanowisku, że zainteresowany może ją poprawić lub zamienić (w ramach obecnego mocowania), ale zgodnie z wcześniej uchwalonym regulaminem mieszkańców, prace te może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie upoważnienia (praca na wysokości).

5. Do konkursu na prezesa Spółdzielni zgłosiło się 14 kandydatów. 1 kandydat nie spełnił warunków formalnych. Do dalszego etapu zakwalifikowano 13 kandydatów. Ustalono wstępnie, że rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w okresie 6÷10 oraz 13÷14 listopada 2017 r. W pierwszym terminie 6 kandydatów, w następnym – 4 kandydatów i w ostatnim – 3 kandydatów.

6. Punkt przeniesiony na następne posiedzenie.

7.  Sprawy wniesione:
Pan Ł. Hojan przedstawił informację o uchwalonym 19.09.2017 r. operacie finansowym terenów Oś. Norwida. Informacja na ten temat zostanie podana do wiadomości zainteresowanych mieszkańców. Koszt 1 m2 wyceniono na ok. 4250 zł.
Poruszono również konieczność poprawek regulaminów, potrzebę podjęcia uchwały w sprawie dróg wewnętrznych (parkowanie) oraz kwestię ocieplenia budynku na Mickiewicza.

8. Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisano:

Przewodniczący Rady Nadzorczej =  Ryszard Augustyn

p/o Sekretarza Rady Nadzorczej – Robert Graś

Poznań, 30.10.2017 r.