Protokół nr RN 18/2017

z posiedzenia Rady Nadzorczej

   w dniu 20 listopada 2017

Obecni:

Chwalczuk Agnieszka

Duda Przemysław

Graś Robert

Jarosik Eugeniusz

Kicza Tomasz

Kucner Michał

Nowaczyk Grzegorz

Przybysz Marek

Augustyn  Ryszard (od g. 18.20)

Hojan Łukasz – członek Zarządu

Posiedzenie rozpoczęło się o g. 18.10

1.    Z-ca przewodniczącego otworzył obrady i stwierdził zdolność RN do podejmowania decyzji.

2.    Do porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

P. Hojan w odpowiedzi na wniosek p. Grasia zgłosił do porządku obrad sprawę przekazania kompletu kluczy do spółdzielni dla członków RN, z prośbą o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej oraz sporządzenie protokołu przekazania.
P. Jarosik zgłosił, że punkt 13 powinien brzmieć: Sprawozdanie Komisji Technicznej z działań podjętych od dnia jej powołania do dnia 20 listopada 2017 r. Należy go rozpatrzyć po punkcie 7 porządku obrad. Na pytanie p. Grasia czy Komisja Techniczna przekazała do prezydium
w odpowiednim czasie informację o przygotowanym sprawozdaniu? P. Jarosik i Przybysz poinformowali, że nie zgłaszali sprawozdania Komisji Technicznej do porządku obrad.

3.    P. Hojan w sprawie parkingów informuje, że jeśli będzie podjęta uchwała to Zarząd zgłosi do Komisariatu Miejskiego wniosek o przygotowania projektu strefy ruchu i późniejszego przygotowania miejsc parkingowych. Do mieszkańców osiedla Jeżycka/Norwida zostanie wysłane pismo, a następnie dozorcy zbiorą opinię w formie ankiety. W wypadku pozytywnej decyzji mieszkańców – Rada Nadzorcza podejmie wiążącą dla Zarządu uchwałę.

W sprawie parkingów na posesji przy ul. Poznańskiej 51, Poznańskiej 53/Mickiewicza 1A została sporządzona opinia prawna mec. Laurentowskiej dotycząca parkingów przy ul. Poznańskiej 51, Poznańskiej 53/Mickiewicza 1A. W obecnej chwili nie ma możliwości formalnego uporządkowania parkingów na tych posesjach.

4.    Uchwała w sprawie parkowania pojazdów nie była głosowana na bieżącym posiedzeniu.

5.    Zarząd wystosuje pismo do mieszkańców z informacją o obecnym stanie spraw gruntów na os. Norwida.

6.a) RN po omówieniu sytuacji gruntów przy ulicy Norwida, podjęła uchwałę nr RN 1/18/2017 r. w sprawie przekształcenia bezumownego korzystania z gruntu na wieczyste użytkowanie dla działek nr 80/7, 128/7, 81/12, 65/11.

GŁOSOWAŁO  –  9 osób;

ZA  –  9 osób;

PRZECIW  –  0 osób;

WSTRZYMUJĄCYCH  –  0 osób;

6.b)   Na wniosek członków RN z osiedla Norwida uchwalono wznowienie przedpłat na wykup gruntu pod budynkami osiedla Norwida – uchwała nr RN 2/18/2017.

GŁOSOWAŁO  –  9 osób;

ZA  –  7 osób;

PRZECIW  –  1 osoba;

WSTRZYMUJĄCYCH  –  1 osoba;

Ad. 14. W ramach spraw wniesionych przez Zarząd:

A. Na wniosek p. Grasia zgłoszony do p. Hojana – członka Zarządu oraz do przewodniczącego RN – p. Augustyna, p. Hojan przekazał przewodniczącemu RN klucze do siedziby spółdzielni w celu ułatwienia pracy RN. Sporządzono odpowiedni protokół przekazania.

B. P. Hojan informuje także, że w dniu 20.11.2017 roku wpłynął wniosek o ustanowienie służebności na nieruchomości przy ul. Niegolewskich 30 na rzecz nieruchomości przy ul. Jarochowskiego 23a. Wniosek o ustanowienie służebności został równolegle wysłany do Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich oraz do SM Blok.

7. Termin spotkania zostanie ustalony w późniejszym terminie, po przedstawieniu przez GEOPOZ operatu szacunkowego dla Os. Norwida.

Ad. 13. Komisja Techniczna odczytała i przekazała do prezydium protokół z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 17 listopada 2017 r.

Następnie podjęto uchwałę nr RN 3/18/2017 w sprawie remontu budynków przy ul. Poznańskiej  51 i Poznańskiej 53/Mickiewicza 1A – RN zobowiązała zarząd do wystąpienia do budynkowej komisji remontowej o przedstawienie opracowań i informacji zgodnie z ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 5 maja 2015 r.

GŁOSOWAŁO  –  9 osób;

ZA  –  7 osób;

PRZECIW  –  0 osób;

WSTRZYMUJĄCYCH  –  2 osoby;

8. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów z posiedzeń:

RN 16/2017 z dnia 21.09.2017  r.
ZA  –  6 osób;
PRZECIW  – 0 osób;
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   –  3 osoby;
oraz RN 17/2017 z dnia 09.10.2017 r.

ZA  –   9  osób;
PRZECIW  –  0  osób;
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   –  0 osób;

Zgłoszono uwagę, by nie umieszczać zbyt szczegółowego opisu obrad.

9. Prezydium RN udzieliło informację nt. zadłużeń wybranych członków SM BLOK.

10.  Dyskusja i wybór kandydata na Prezesa Zarządu – Dyrektora SM Blok.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono za zgodą kandydaturę Roberta Grasia oraz Tomasza Kiczy. Kandydatury przyjęto jednomyślnie.

Podjęto Uchwałę  RN 4/18/2017 o wyborze Jolanty Dudek-Szymańskiej na Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK spośród kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową.

Głosowało – 9 członków,

za  –  7  głosów;

przeciw – 2 głosy;

wstrzymało się –  0  głosów;

12.  Nie dyskutowano.

13. Zrealizowano po punkcie 7. (Ad.13)

14. Sprawy wniesione.
P. Graś zwrócił uwagę na zbliżający się koniec roku, przypomniał o konieczności sporządzenia planu pracy RN na rok 2018.

15. Zakończenie posiedzenia.

Sporządził: Robert Graś

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Augustyn

Sekretarz Rady Nadzorczej – Agnieszka Chwalczuk

Poznań, dnia 20.11.2017