Protokół nr RN 01/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 29.01.2018 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1.     Augustyn Ryszard

2.     Cyganiak Jacek

3.     Duda Przemysław

4.     Graś Robert

5.     Jarosik Eugeniusz

6.     Kicza Tomasz

7.     Kucner Michał

8.     Nowaczyk Grzegorz

 

W całym posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Włodzimierz Podzerek i Członek Zarządu Łukasz Hojan. W części posiedzenia uczestniczyły lustratorki: Aleksandra Rujna i Grażyna Matuszak.

1. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem, przyjęto proponowany porządek obrad.

3. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowaną wersją protokołu RN 20/2017 z posiedzenia RN 18.12.2017 r. – przyjęto protokół.

głosów za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2

4. Lustratorzy biorący udział w posiedzeniu rzeczowo omówili cele lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017. W dziesięciu punktach przedstawili główne zagadnienia, z których zostanie przeprowadzona lustracja. Dokumenty będą sprawdzane losowo. Po tej krótkiej prezentacji członkowie RN zadawali pytania. Posiedzenie opuścili lustratorzy.

5. Zarząd przedstawił propozycje planu remontów. Dla każdego budynku zostały omówione potrzeby remontowe, wysokość obecnych i planowanych stawek funduszu remontowego, wielkość rocznego funduszu remontowego planowanego oraz saldo funduszu. Podjęto decyzje o wykreślenie z opisów remontów nazw firm i niepotwierdzonych wycen. Każda prezentacja budynku była zakończona dyskusją.

Uchwała nr 1/01/2018

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 29.01.2018 r.

W sprawie planu remontów SM „BLOK” w Poznaniu

na 2018 rok

Rada Nadzorcza przyjęła plan remontów na 2018 rok wg załączonej tabeli.

Nad uchwałą głosowało: 8 członków, głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących – 1

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia

6. Posiedzenie RN opuścił p. E. Jarosik.

7. Zatwierdzenie planów urlopowych dla Zarządu na rok 2018.

głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących – 0

8. Zarząd stwierdził, że zalecenia Komisji Technicznej i Komisji Rewizyjnej zostały wykonane lub są w trakcie realizacji. Do zrealizowanych należą: wywieszenie zadłużeń poszczególnych budynków, zmiana umowy na usługi internetowe dla monitoringu budynku Sczanieckiej 4, rezygnacja z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego przez Spółdzielnię (opłaty wnoszą solidarnie pracownicy Spółdzielni). Do zadań realizowanych należą m.in.: opracowywanie nowego regulaminu windykacji. Rada zaleca dalsze negocjacje w celu obniżenia kosztów stałych.

9. Zarząd ma w planach stworzyć nowe regulaminy. Jedną z istotnych kwestii było utrzymanie czystości wewnątrz budynków. Zarząd proponuje, żeby cała odpowiedzialność za porządek wewnątrz budynków był po stronie Spółdzielni i poszukuje technicznych rozwiązań, aby tak się stało. Dyskusja nad projektem umowy dot. wynajmu powierzchni reklamowych, zgłoszenie uwag przez p. Cyganiaka do Zarządu.

10. Rozpatrzenie możliwości stworzenia nowego statutu lub aktualizacji obecnego-dyskusja.

11. Sprawy wniesione:

– p. Graś zgłosił uwagę o umieszczaniu informacji o lustracji na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni,

– sprawa spotkań z mieszkańcami os. Norwida,

– zakup wind dla nieruchomości Dąbrowskiego 18,

– kwestia podniesienia ryczałtu za używanie pojazdu i telefony dla Zarządu i pracowników Spółdzielni.

Wstępnie ustalono termin kolejnego posiedzenia RN na 12.02.2018r.

12. Zakończenie posiedzenia.

Ponieważ brak było innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący RN           Zastępca Przewodn. RN                       Ryszard Augustyn              Przemysław Duda

Poznań, 29.01.2018 r.