Protokół nr RN 02/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 19.02.2018 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1.     Augustyn Ryszard

2.     Duda Przemysław

3.     Kicza Tomasz

4.     Kucner Michał

5.     Jarosik Eugeniusz

6.     Nowaczyk Grzegorz

W posiedzenia udział wziął Prezes Zarządu Włodzimierz Podzerek.

1. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem i czy wnoszą poprawki, przyjęto proponowany porządek obrad.

3. Przewodniczący poinformował o konieczności podjęcia uchwały o odwołaniu pana Piotra Bukowskiego z funkcji Prezesa Zarządu i odczytał pismo KRS w tej sprawie. Podjęto Uchwałę  RN 1/02/2018 w sprawie odwołania Pana Piotra Bukowskiego z funkcji Prezesa Zarządu SM BLOK.  Głosowało 6 członków RN. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała nr RN  01/02/2018

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie odwołania Piotra Bukowskiego z funkcji Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza odwołuje pana Piotra Bukowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu.

Głosowało 6 członków:

za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

4. Sprawy wniesione – nie wniesiono żadnej sprawy.

5. Zakończenie posiedzenia o godz. 16.30

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący RN                                  Z-ca Przewodn. RN        Ryszard Augustyn                                              Przemysław Duda

Poznań, 19.02.2018 r.