Protokół nr 12/2017

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 04.09.2017 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

 

1. Augustyn Ryszard                                              7. Kicza Tomasz

2. Chwalczuk Agnieszka                                        8. Kucner Michał

3. Cyganiak Jacek                                                  9. Nowaczyk Grzegorz

4. Duda Przemysław                                             10. Przybysz Marek

5. Graś Robert                                                       11. Rychlewicz Grzegorz

6. Jarosik Eugeniusz

 

Ponadto spośród zaproszonych członków poprzedniej Rady Nadzorczej przybyli:

Balcerzak Władysław, Cybulska Hanna, Fiszer Tomasz, Gogołek Anna, Lutyński Bolesław.

W posiedzeniu udział wziął również Członek Zarządu – Łukasz Hojan. Na posiedzenie nie przybył zaproszony Prezes Zarządu – Piotr Bukowski.

1. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Przedłożono proponowany porządek obrad (zał. 1).

3. W tym miejscu Przewodniczący RN odczytał dwa pisma Prezesa Zarządu, które wpłynęły do RN tuż przed rozpoczęciem posiedzenia:

1) pismo zawierające powód nieprzybycia na posiedzeniu RN mimo zaproszenia – własna ocena braku konieczności przybycia w kontekście wyznaczonej pilnej wizyty u lekarza oraz powód nieprzygotowania na posiedzenie dokumentów, o które prosił Przewodniczący RN – żądanie obarczone błędem prawnym (brak upoważnienia RN) – zał. 2.

2) Pismo – Prośba o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.12.2017 r. uzasadniona osiągnięciem wieku emerytalnego – zał. 3.

4. Poprzednia RN została poproszona o przekazanie informacji o najważniejszych i bieżących sprawach wymagających kontynuacji. Omówiono następujące problemy:

a. wykup gruntów na Os. Norwida, konieczność pilnego zwołania zebrania mieszkańców w celu wybrania sposobu wykupu, poruszono kwestię hydroforni oraz zagrożeń i zalet związanych z podziałem terenu, problem dojazdu do garaży oraz wykupu działki byłej wulkanizatorni,

b. omówiono problem remontu drogi przy ul. Mylnej/Kościelnej,

c. poruszono problem sprzątania posesji,

d. stan remontu budynku i pomieszczeń po pożarze przy ul. Mylnej 54a.

5. Pan Władysław Balcerzak, przewodniczący poprzedniej RN, podsumował działania poprzedniej Rady, złożył gratulacje nowej RN i zadeklarował współpracę jeśli będzie taka potrzeba. Przewodniczący RN Ryszard Augustyn podziękował za przybycie i przekazane informacje. Po tym członkowie poprzedniej RN opuścili posiedzenie.

6. W związku z treścią pism złożonych przez Prezesa Zarządu, jego nieobecnością i brakiem informacji, o które był wcześniej proszony podjęto dyskusję nad zaproponowanym planem posiedzenia RN i stwierdzono konieczność korekty planu.

7. Zaproponowano korektę planu posiedzenia RN poprzez przeniesienie tematów pkt 7, 9, 10, 11, 13 na inny termin oraz wprowadzenie do planu następujących tematów:

Pkt 15. Tematy wniesione.

Pkt 16. Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.

Pkt 17. Zamknięcie posiedzenia.

oraz wykreślenie z pkt. 5 tekstu „przekazanie dokumentów archiwalnych RN” ze względu na nieobecność Prezesa Zarządu.

Propozycję poddano głosowaniu. Głosowało 11 członków; za przyjęciem tak skorygowanego planu oddano 11 głosów. Przewodniczący RN stwierdził przyjęcie skorygowanego porządku posiedzenia.

Skorygowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 04.09.2017 r.

1. Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Powitanie zaproszonych gości: poprzedniej RN oraz Zarządu SM „BLOK”.

3. Omówienie stopnia realizacji planu prac Rady Nadzorczej.

4. Wymiana doświadczeń.

5. Podziękowanie ustępującej Radzie Nadzorczej.

6. Przyjęcie porządku posiedzenia RN.

7. Omówienie sytuacji i problemów SM „BLOK” i podjęcie stosownych uchwał – przeniesiono na inny termin.

8. Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej w Biurze Spółdzielni.

9. Ustalenie terminów spotkań z mieszkańcami poszczególnych budynków – przeniesiono na inny termin.

10. Ustalenie sposobu i terminu spotkań z dłużnikami – przeniesiono na inny termin.

11. Problem inwentaryzacji mieszkańców w poszczególnych lokalach i urealnienie opłat związanych z liczbą lokatorów – przeniesiony na inny termin.

12. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej i ustalenie planu ich pracy.

13. Korekta Planu pracy RN w 2017 r. – przeniesiony na inny termin.

14. Ustalenie rodzaju i zakresu informacji jakie Zarząd zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej.

15. Inne sprawy wniesione.

16. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

17. Zakończenie posiedzenia.

Przystąpiono do dalszych obrad wg planu posiedzenia.

Pkt 8: Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej w Biurze Spółdzielni.

Po dyskusji RN ustaliła zasady dyżurów Członków RN dla mieszkańców podejmując uchwałę:

        Uchwała nr 1/12/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej w Biurze Spółdzielni

Rada Nadzorcza ustala dyżury członków Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w każdy I oraz III poniedziałek miesiąca w godz. 17.00÷18.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do członków Prezydium Rady Nadzorczej.

Nad uchwałą głosowało: 11 członków, głosów za uchwałą – 11.                                                                                                                                      Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 9,10,11 –przeniesione na inny termin

Pkt 12: Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej. I Komisji Technicznej.                                                                                                            Komisja Rewizyjna wybrała:    Robert Graś – Przewodniczący

                                                  Jacek Cyganiak – Sekretarz

Ze względu na własny wniosek członka Eugeniusza Jarosika o włączenie go do składu Komisji Technicznej i związanej z tym konieczności podjęcia uchwały RN o poszerzenie składu Komisji Technicznej, ukonstytuowanie Komisji Technicznej przełożono na następne posiedzenie RN.

Pkt 13: przeniesiony na inny termin.

Około godz. 20.10 posiedzenie opuścił członek Marek Przybysz.

Dalsze obrady Rada Nadzorcza kontynuowała w składzie 10 osobowym.

Pkt 14: Ustalenie rodzaju i zakresu informacji jakie Zarząd zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej.

Przedyskutowano sposoby pozyskiwania dokumentów na posiedzenia RN. Ostatecznie w oparciu o regulamin Rady Nadzorczej dyskutowano dwa warianty:

I. RN ustala każdorazowo na posiedzeniu zakres dokumentów i informacji, które chce otrzymać od członków Zarządu i pracowników SM „BLOK”,

II. RN upoważnia Prezydium RN do występowania do Zarządu, jego członków i pracowników Spółdzielni o informacje, dokumenty i analizy oraz jednocześnie zobowiązuje Prezydium do ich przekazywania członkom RN.

Poddano głosowaniu poszczególne warianty. Głosowało 10 członków RN.

Wersja I: za – 2 głosy, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,

Wersja II: za – 8 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.

W związku z tym podjęto głosowanie nad uchwałą nr 2/12/2017:

Uchwała Nr 2/12/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie pozyskiwania dokumentów i informacji na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza upoważnia każdego z członków Prezydium Rady Nadzorczej z osobna do występowania do Zarządu, jego członków i pracowników Spółdzielni o informacje, dokumenty i analizy oraz jednocześnie zobowiązuje Prezydium do ich przekazywania członkom RN.

Nad uchwałą głosowało 10 członków, za – 8 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymało się – 0. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pkt. 15: Inne sprawy wniesione.

    – 1 sprawa wniesiona: Przewodniczący RN wniósł o potwierdzanie podpisem osoby sporządzającej zgodność kopii dokumentów wydawanych przez SM „BLOK” z oryginałem oraz opatrywania kopii datą wykonania. Po dyskusji poddano głosowaniu uchwałę w tej sprawie:

Uchwała Nr 3/12/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie potwierdzania zgodności wykonywanych kopii dokumentów z oryginałem

Rada Nadzorcza zobowiązuje członków Zarządu i pracowników Spółdzielni do każdorazowego potwierdzania zgodności wykonywanych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem za pomocą własnoręcznego podpisu i opatrywania datą wykonania kopii.

Nad uchwałą głosowało 10 członków, za – 9 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymał się – 0 głosów. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 – 2 sprawa wniesiona: Pan J.Cyganiak przedstawił przygotowane wnioski o dokumenty i zestawienia, które przekazał Prezydium RN. Wnioski te zostały za potwierdzeniem odbioru przekazane członkowi Zarządu p. Hojanowi do wykonania.

 – 3 sprawa wniesiona: W zwiąku ze złożonym pismem o rozwiązanie umowy o pracę przez Prezesa Zarządu istnieje konieczność pilnego opracowania regulaminu wyboru Prezesa Zarządu, który byłby stałym elementem uregulowań w SM „BLOK”. Przewodniczący zwrócił się do członków RN o przemyślenie i zgłoszenie e-mailem lub telefonicznie do Prezydium propozycji warunków konkursowych i procedur dotyczących wyboru Prezesa Zarządu dla SM „BLOK”.

Pkt 16: Ustalenie terminu nastęnego posiedzenia RN:

Rada Nadzorcza ustaliła termin następnego posiedzenia na 18.09.2017 r. o godz. 18.30. Termin został zaakceptowany przez wszystkich obecnych członków RN.

Pkt. 17: Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ brak był innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Augustyn

Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Chwalczuk

Poznań, 04.09.2017 r.