Poznań, dnia 26 czerwca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł

Z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r.

 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu odbyło się dnia 26 czerwca 2017r. w sali „Domu Tramwajarza” przy ulicy Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

Na zebraniu obecnych było 72 członków Spółdzielni, według listy obecności i Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd Spółdzielni goście.

Ad. 1, 2,3.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Władysław Balcerzak.  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych członków Spółdzielni oraz przedstawił zebranym Panią Magdalenę Zakrzewską – radcę prawnego, zaproszoną do obsługi prawnej Walnego Zgromadzenia.

Pan Władysław Balcerzak przeprowadził wybory do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono z sali następujące kandydatury: 1) Paweł Józefowski, 2) Bolesław Lutyński, 3) Hanna Cybulska. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.  Głosowano na każdą kandydaturę osobno – głosy liczyły: Anna Gogołek, Grażyna Klockiewicz i Ewa Klockiewicz-Kamińska.

Wyniki głosowania:

 1. Paweł Józefowski: 49 za; 0 przeciw
 2. Bolesław Lutyński: 57 za; 2 przeciw
 3. Hanna Cybulska: 47 za; 6 przeciw

Wybrana Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco;

 1. Bolesław Lutyński – Przewodniczący
 2. Hanna Cybulska –Członek
 3. Paweł Józefowski – Członek

Od tej chwili wybrana Komisja Skrutacyjna czuwała nad przebiegiem pozostałych wyborów i głosowań.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono z sali dwie kandydatury na przewodniczącego: 1) Tomasz Fiszer ( nie wyraził zgody) 2) Krzysztof Grzybowski ( 36 głosów za wyborem; przeciw 29) Zgromadzeni wybrali pana Krzysztofa Grzybowskiego na Przewodniczącego, który od tej pory przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Następnie wybrano pana Tomasza Kicza na zastępcę Przewodniczącego ( 49 głosów –za; 19 przeciw ) oraz panią Ewę Klockiewicz – Kamińską na sekretarza ( 33 głosy- za; 10 przeciw).

Do Komisji Wyborczej wybrano:

 1. Władysław Balcerzak: 46 za; 9 przeciw – członek Komisji
 2. Krzysztof Głyda: 46 za; 0 przeciw – przewodniczący Komisji
 3. Grażyna Kręgielska; 46 za; 1 przeciw – sekretarz Komisji
 • Do Komisji Wnioskowej wybrano:
 • 1. Ewa Klockiewicz-Kamińska; 47 za; 10 przeciw
 • 2. Tomasz Kicza; 43 za; 1 przeciw.

Pan Ryszard Augustyn oświadczył, iż nagrywa posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Sala przyjęła tę informację z oburzeniem.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Bolesław Lutyński odczytał uchwałę z dnia 26.06.2017r. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu i jego zdolności do podejmowania uchwał. W uchwale stwierdzono między innymi, że wydano 72 mandaty członkom Spółdzielni.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna na podstawie § 401ust.1 pkt.1 lit a i b stwierdza, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu w dniu 26.06.2017r. zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

 Ad.4.

Przewodniczący zaproponował, aby porządek obrad umieszczony w Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia został przegłosowany bez odczytania.

Porządek obrad poddano pod głosowanie: za-62, przeciw- 2.

W głosowaniu przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Zebrania Walnego Zgromadzenia, Komisji Wyborczej i Komisji Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 7. Dyskusja w sprawach objętych punktami 5 i 6 porządku obrad.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia wielkości jednostki dla celów sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r.

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.

d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.

e) podział nadwyżki bilansowej za 2016r.

f) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2016r.

g) udzielenie zgody na zbycie działki o powierzchni 140-200m2 na Osiedlu Norwida

h) uchwalenie zmiany w Statucie Spółdzielni dotyczącej wprowadzenia opłat za posiedzenia Rady Nadzorczej

9. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

10. Informacja Zarządu dotycząca spraw związanych z regulacją prawną gruntów na Osiedlu Norwida – cz.1.

11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020,

12. Informacja Zarządu dotycząca spraw związanych z regulacją prawną gruntów na Osiedlu Norwida – cz.2.

13. Przedstawienie wyników wyborów do Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020.

14. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej z jej czynności i podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków.

15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Ad.5.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 ( zał.) przedstawił zabranym prezes Pan Piotr Bukowski. Ponieważ sprawozdanie w całości wyłożone było do wglądu dla członków spółdzielni przed Walnym, Prezes ograniczył się do poruszenia kilku zagadnień:

 • – Przedstawił sprawy gruntów na osiedlu Norwida, a zwłaszcza zaawansowanie spraw zwrotowych. W 2016 roku Spółdzielnia uzyskała korzystny wyrok w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, odmowy zwrotu byłym właścicielom ostatniej nieuregulowanej działki nr 80/7, na której posadowiony jest częściowo blok mieszkalny należący do spółdzielni. Zarząd zwrócił się do Urzędu Miasta o ustanowienie użytkowania wieczystego na całym terenie Osiedla Norwida – sprawa jest w toku załatwiania. Następnym etapem będzie decyzja mieszkańców o ewentualnym wykupie wieczystego użytkowania.
 • – Sprawy toczące się aktualnie w sądzie o ustanowienie drogi koniecznej przez nasz teren , dotyczące nieruchomości ul. Jeżycka 9-11- Mylna 58,60, Mączna 2/4 i Jeżycka 3/5 oraz Sczanieckiej 3a. Zarząd SM „BLOK” jest stanowczo przeciwny ustanowieniu przejazdu przez nasze tereny z uwagi na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.
 • – Omawiając sprawozdanie finansowe Zarządu, Prezes wyjaśnił strukturę zadłużenia na lokalach użytkowych.
 • – Prezes dokładnie wyjaśnił kalkulację stawki eksploatacyjnej oraz przedstawił kierunki działań w kolejnym roku, zwracając szczególną uwagę na obniżenie zadłużenia.
 • Ad.6.
 • Pan Władysław Balcerzak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” omówił sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016.( zał.)
 • Rada Nadzorcza,  w 2016 r. działała w liczbie 10 członków.
 • Przewodniczący RN – Władysław Balcerzak
 • Zastępca Przewodniczącego RN – Anna Gogołek
 • Sekretarz – Grażyna Kręgielska
 • Komisja Techniczna – Bolesław Lutyński                                       – Grzegorz Rychlewicz                                      – Marek PrzybyszKomisja Rewizyjna – Stanisława Murawska                                  – Hanna Cybulska                                  – Anna GogołekCzłonkowie RN – Paweł Bator, Tomasz FiszerRada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7   posiedzeń i podjęła 7 stosownych i wymaganych prawem uchwał.  Rada zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2016r. Podjęto uchwały w sprawach eksploatacyjnych i remontowych.

  Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu: Piotrowi Bukowskiemu i Ewie Szwarc za 2016 rok.

 • Szczegółowe dane dotyczące działalności Rady umieszczono w Sprawozdaniu z Działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu w roku 2016r. Omówienia przebiegu posiedzeń były każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni www.smblok.pl.
 • Ad.7.
 • Dyskusja w sprawach objętych punktami 5 i 6 porządku obrad.
 • Jacek Cyganiak – pytanie o straty nadzwyczajne: nie ma takiej pozycji w bilansie.
 • Tomasz Fiszer – w sprawie rozpraw sądowych w Spółdzielni.
 • Katarzyna Mieczkowska-Chwedyna – zakwestionowała fakt umieszczania omówień sprawozdań RN w Internecie.
 • Pani Anna Gogołek udowodniła nieprawdę tego stwierdzenia pokazując na swoim smartfonie omówienia zawieszone na www.smblok.pl.
 • Jacek Cyganiak – pytanie dotyczące stanowiska Członka Zarządu –Kierownika Grupy Konserwatorów – nie dotyczy sprawozdania za 2016r.
 • Walentyna Szczęsna – pytanie dotyczące realizacji wniosków z poprzedniego Walnego.
 • Odpowiadali Prezes Piotr Bukowski i Główna Księgowa Ewa Szwarc.
 • Ponieważ wywiązała się nieuporządkowana dyskusja dotycząca strony internetowej , pan Bolesław Lutyński zgłosił wniosek formalny o zakończeniu dyskusji i przegłosowania przystąpienia do pkt.8. ( za -33; przeciw -30)
 • Ad.8.
 • Przed przystąpieniem do pkt.8 pani Hanna Cybulska zgłosiła wniosek formalny o głosowanie nad uchwałami bez dyskusji. Pan Robert Graś oświadczył, że taki wniosek jest bezprawny.
 •  Wniosek głosowano: za 24; przeciw – 40. Wniosek upadł.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) Określenie wielkości jednostki dla celów sprawozdawczości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości; konieczność podjęcia uchwały wyjaśniła Główna Księgowa– Uchwała nr.1Za przyjęciem – 69Przeciw -0Uchwałę podjęto.b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016r. – Uchwała nr 2Za przyjęciem –38Przeciw – 32Sprawozdanie Zarządu za 2016r. – przyjętoc) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.- Uchwała nr 3Za zatwierdzeniem – 39Przeciw – 29Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zatwierdzono.d) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r- Uchwała nr 4Za przyjęciem – 35

  Przeciw -34

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r – przyjęto

  e) Podział nadwyżki finansowej za 2016r – Uchwała nr 5.

  Za podjęciem – 47

  Przeciw -7

  Uchwałę o podziale podjęto.

  f) Udzielenie absolutorium prezesowi zarządu Panu Piotrowi Bukowskiemu za 2016r – Uchwała nr.6

  Za udzieleniem absolutorium – 37

  Przeciw – 32

  Udzielono absolutorium panu Piotrowi Bukowskiemu.

  Udzielenie absolutorium członkowi zarządu Pani Ewie Szwarc za 2016r – Uchwała nr7

  Za udzieleniem absolutorium: 39

  Przeciw: 26

  Udzielono absolutorium pani Ewie Szwarc.

  g) Udzielenie zgody na zbycie działki na Osiedlu Norwida – Uchwała nr 8

  Za udzieleniem zgody – 1

  Przeciw – 49

  Nie udzielono zgody na zbycie działki

  h) Ustalenie zasad i wysokości diet za posiedzenia Rady Nadzorczej – Uchwała nr 9

  Za podjęciem uchwały – 25

  Przeciw -34

  Wstrzymało się od głosu – 4

  Uchwały nie podjęto.

Ad.9.

Do Komisji Wyborczej wpłynęło 17 pisemnych kandydatur do Rady Nadzorczej w kadencji 2017 -2010:

Okręg Norwida i Jeżyce:

 1. Robert Graś
 2. Anna Gogołek
 3. Ewa Kamińska
 4. Krzysztof Grzybowski
 5. Grzegorz Rychlewicz
 6. Bożena Miszczak
 7. Przemysław Duda
 8. Tomasz Kicza
 9. Ryszard Augustyn
 10. Jacek Cyganiak
 11. Eugeniusz Jarosik
 12. Agnieszka Chwalczuk
 13. Grażyna Klockiewicz

Okręg Łazarz

 1. Marek Przybysz
 2. Henryk Olejniczak
 3. Michał Kucner
 4. Grzegorz Nowaczyk

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli pisemne oświadczenia następującej treści: – nie jestem zatrudniony/a w SM „BLOK”; – nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni; – nie jestem w sporze sądowym za Spółdzielnią.

Wszyscy kandydaci przedstawili się osobiście i odpowiadali na pytania zebranych.

Ad.10.

Dalszych informacji dotyczących przekształcenia gruntów na Osiedlu Norwida  udzielił Prezes Bukowski.

Ad.11.

Na podstawie protokołu Komisji Wyborczej, Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła wybory. Poinformowano, że głos ważny to pozostawienie co najmniej 11 nazwisk na karcie wyborczej – 8 w okręgu Norwida i Jeżyce i 3 w okręgu Łazarz.

Ad.12

Dalszych informacji dotyczących przekształcenia gruntów na Osiedlu Norwida udzielił Prezes Bukowski: będzie się organizować spotkania z mieszkańcami poszczególnych budynków w celu dokładniejszego wyjaśnienia problemu.

Ad. 13.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Głyda i Komisji Skrutacyjnej Bolesław Lutyński ogłosili wyniki Wyborów do Rady Nadzorczej w kadencji 2017-2020.

Wydano 55 kart do głosowania.

Wszystkie oddane głosy są ważne.

Do Rady Nadzorczej SM „BLOK” na kadencję 2017-2020 wybrano następujące osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w swoich okręgach:

 1. Robert Graś -30
 2. Grzegorz Rychlewicz -38
 3. Przemysław Duda -33
 4. Tomasz Kicza-31
 5. Ryszard Augustyn-29
 6. Jacek Cyganiak -29
 7. Eugeniusz Jarosik-42
 8. Agnieszka Chwalczuk-31
 9. Marek Przybysz-39
 10. Michał Kucner-31
 11. Grzegorz Nowaczyk-37

Do Rady Nadzorczej nie weszli:

 1. Anna Gogołek – 26
 2. Ewa Kamińska -26
 3. Krzysztof Grzybowski – 26
 4. Bożena Miszczak-24
 5. Grażyna Klockiewicz-27
 6. Henryk Olejniczak -30

 

Ad. 14.

Do Komisji Wnioskowej wpłynął 1 wniosek dotyczący terminu corocznego Walnego Zgromadzenia. Wnioskodawczyni Agnieszka Cyganiak nr mandatu 10 – termin przyszłego Walnego Zgromadzenia nie później niż 31.05.2018r.

Wniosek skierowano do rozpatrzenia przez Zarząd.

Ad.15.

Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Pan Krzysztof Grzybowski, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył  zebranie, dziękując wszystkim za przybycie oraz wzięcie czynnego udziału w dyskusji i głosowaniach. Podziękował pani mecenas za pomoc merytoryczną w prowadzeniu obrad jak i komisjom Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej za pracę. Przewodniczący pogratulował wybranym na kadencję 2017-2020 członkom Rady Nadzorczej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Sekretarz WZ                                                            Przewodniczący WZ

Ewa Klockiewicz – Kamińska                                   Krzysztof Grzybowski

Załączniki:

 1. Uchwała Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości Zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016