Protokół z obrad Rady Nadzorczej

Protokół z dnia 17.07.2017 r. nr 11.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej – 11 osób:

 1. Robert Graś
 2. Grzegorz Rychlewicz
 3. Przemysław Duda
 4. Tomasz Kicza
 5. Ryszard Augustyn
 6. Jacek Cyganiak
 7. Eugeniusz Jarosik
 8. Agnieszka Chwalczuk
 9. Marek Przybysz
 10. Michał Kucner
 11. Grzegorz Nowaczyk

Ponadto udział wzięli:

Karolina Laurentowska-Perez – radca prawny, która otworzyła obrady posiedzenia Rady, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór Komisji Technicznej.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Karolina Laurentowska-Perez przedstawiła Radzie Nadzorczej porządek obrad i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 członków Rady Nadzorczej zatem porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie ( głosowało 11 osób, „za” głosowało 11 osób).

Punkt 1 porządku obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali kandydatury dwóch członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej.

Karolina Laurentowska-Perez zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach Pana Marka Przybysza i Pana Roberta Graś.

Głosowało łącznie 11 osób, w tym:

– 11 głosów „za”,

–  0 głosów „przeciwko”,

–  0 głosów „wstrzymujących się”.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się w głosowaniu tajnym. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Punkt 2 porządku obrad.

Karolina Laurentowska-Perez po zgłoszeniu przez członków Rady Nadzorczej kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Kicza, Pan Ryszard Augustyn, zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 2/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Augustyna.

Głosowało łącznie 11 osób, w tym:

– 6 głosów „za” Panem Ryszardem Augustynem,

– 5 głosów „za” Panem Tomaszem Kicza.

Zatem uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Punkt 3 porządku obrad.

Po zaproponowaniu kandydatów na zastępcę Przewodniczącego – Pan Tomasz Kicza, Pan Przemysław Duda, Pan Eugeniusz Jarosik, przystąpiono do głosowania nad podjęciem następującej uchwały:

Uchwała nr 3/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Przemysława Dudę.

Głosowało łącznie w głosowaniu tajnym 11 osób w tym:

– 6 głosów „za” Panem Przemysławem Dudą,

– 5 głosów „za” Panem Tomaszem Kicza.

Zatem uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Punkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać na Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Chwalczuk.

W głosowaniu tajnym głosowało łącznie 11 osób, w tym:

– 10 głosów „za”,

–  1 głos „wstrzymujący się”,

–  0 głosów „przeciwko”.

Zatem uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Punkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 5/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej

Rada Nadzorcza postanowiła, iż Komisja Rewizyjna będzie się składać z 3 członków Rady Nadzorczej.

Oddano łącznie 11 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

– 5 głosów „za” Komisją 3-osobową, 3 głosy „za” 4-osobową, 3 głosy „za” 5-osobową.

Zatem uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Z uwagi na treść §10 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 6/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Grzegorz Rychlewicz, Pani Agnieszka Chwalczuk.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 11 głosów, w tym:

– 11 głosów „za”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie Komisji Rewizyjnej, w skład której zostały wysunięte kandydatury: Pan Robert Graś, Pan Przemysław Duda, Pan Jacek Cyganiak.

Uchwała nr 7/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Komisję Rewizyjną w składzie: Pan Robert Graś, Pan Przemysław Duda, Pan Jacek Cyganiak.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11 głosów, w tym:

– 10 głosów „za” kandydaturą Pana Roberta Graś,

–  8 głosów „za” kandydaturą Pana Jacka Cyganiaka,

– 10 głosów „za” kandydaturą Pana Przemysława Dudy,

–   1 głos „wstrzymujący się”.

Uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad.

Po zaproponowaniu przez Przewodniczącego wszczęcia dyskusji w sprawie liczby członków Komisji Technicznej, przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 8/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie liczby członków Komisji Technicznej

Rada Nadzorcza postanowiła, iż Komisja Techniczna będzie się składać z 4 członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11 głosów, w tym:

– 6 głosów „za”.

Uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Zaproponowano podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Technicznej.

Uchwała nr 9/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”

z dnia 17.07.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Technicznej

Rada Nadzorcza postanawia wybrać Komisję Techniczną w składzie: Pan Michał Kucner, Pan Jacek Cyganiak, Pan Grzegorz Nowaczyk, Pan Marek Przybysz.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11 głosów, w tym:

– 10 głosów „za” Panem Michałem Kucner,

– 7 głosów „za” Panem Jackiem Cyganiakiem,

–   9 głosów „za” Panem Grzegorzem Nowaczykiem,

– 11 głosów za Panem Markiem Przybysz.

Uchwała została podjęta i weszła w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad.

Rada Nadzorcza ustaliła kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 04.09.2017 r. godz. 18:30 i że członkowie Rady przedstawią propozycje tematów na następne obrady.

Punkt 8 porządku obrad.

W braku innych wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

           Ryszard Augustyn                                 Agnieszka Chwalczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej                            Sekretarz

 

Za zgodność z protokolarzem Rady Nadzorczej

Iwona Sztompka