ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Zamawiający : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań.

  1. Przedmiot oferty :

    – usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Norwida 15 zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

    – cięcie pielęgnacyjne drzew z godnie z ustaleniami po dokonanej wizji lokalnej na nieruchomości Jeżycka 48; ul. Norwida 15,17,19.

      2. Termin składania ofert upływa 18.01.2019 roku.

      3. Przewidywany termin wykonania do 28.02.2019 r.

      4. Wymagania dla oferentów konieczne do spełnienia łącznie :

   – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

   – posiadanie przez Oferenta aktualnego na czas realizacji robót ubezpieczenia od skutków prowadzonej działalności w tym odpowiedzialności cywilnej,

   – samodzielne wykonanie zadania, bez udziału Podwykonawców.

 

UWAGA : Na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczono tylko zaproszenie wraz z opisem. W sprawach związanych z przedmiotowym zaproszeniem należy kontaktować się z panią Justyną Feder tel. kontaktowy 61-847-32-21 wew. 36