Protokół nr 19/2017

z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)

w dniu 11.12.2017 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1. Augustyn Ryszard

2. Kicza Tomasz

3. Chwalczuk Agnieszka

4. Kucner Michał

5. Graś Robert

6. Nowaczyk Grzegorz

7. Jarosik Eugeniusz

W posiedzeniu udział wzięli Główna Księgowa – Ewa Szwarc, członek Komisji Remontowej z Poznańskiej 53 – Tomasz Fiszer, nowa właścicielka działki na os. Norwida – Iwona Renz wraz z architektem.

 

1. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

2. Po zapytaniu czy wszyscy zapoznali się z proponowanym programem, po wyjaśnieniu uwag plan został przyjęty.

3. Główna Księgowa zaprezentowała symulację sfinansowania wykupu gruntów na os. Norwida. Obliczenia zostały dokonane orientacyjnie na podstawie kwot poprzednich wykupów. Środki, którymi dysponuje spółdzielnia to 529 000 z odsetkami, z trzech budynków; 771 000 z funduszu remontowego; wolne środki z wpłat członkowskich; w sumie niecałe 1 300 000 PLN. Nie wiadomo czy przy wykupie Miasto Poznań zaliczy wcześniejsze wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. W tej chwili nie jest jeszcze znany operat miasta za wykup na własność.

Wykup Dąbrowskiego 18 w tej chwili nie jest możliwy, ponieważ są tu już wyodrębnione lokale (KW) i należy oczekiwać nowej ustawy o spółdzielniach.

Główna Księgowa zobowiązała się przedstawić powyższe obliczenia na piśmie. Rozważano również termin spotkania z mieszkańcami os. Norwida.

4. Główna Księgowa przedstawiła wykonanie planu finansowo-remontowego po III kwartale 2017. Przychody to 5 120 000zł, koszty 4 950 000zł, wynik +170 000, w tym przychody z eksploatacji 3 500 000zł, koszty eksploatacji 3 400 000, wynik na eksploatacji +100 000zł.

Ogólny stan funduszu remontowego na 11.12.2017 wynosił 6,6 tys zł. Na 24 nieruchomości stan środków 13-stu jest ujemny, w tym w 8 okres jego spłaty wynosi powyżej jednego roku. (zał. 1)

5. Pani Renz, właścicielka firmy ze sprzętem medycznym, na zakupionej działce chce wybudować nową siedzibę firmy. Budynek będzie wybudowany po granicy działki, na co jest pozwolenie miasta. W celu podwyższenia go do 3 kondygnacji wymagana jest zgoda spółdzielni. Przewodniczący zaznaczył, że należy rozwiązać również kwestie: drogi dojazdowej i partycypacji w kosztach jej utrzymania oraz miejsc parkingowych, których musi być co najmniej dwa. Inwestorzy mają przygotować projekt rozwiązań tych problemów. Zaproponowano również Pani Renz możliwość nabycia innej działki na os. Norwida w zamian za jej działkę. Posiedzenie opuściła Główna Księgowa.

6. Pan Fiszer przedstawił historię działania Komisji Remontowej Mickiewicza  51/53 i Mickiewicza 1a. W 2014 r. chciano dokonać remontu elewacji, na który było 40 000zł. Oferty zebrane przez Spółdzielnię opiewały na ok. 200 000 zł. W 2015 r. RN wróciła do tematu, przedstawione zostały 2 oferty, które opiewały na ponad 500 000 na budynek. Również nie zostały zaakceptowane. Komisja Remontowa zaproponowała przegląd i inne rozwiązania remontu. Na tym sprawa ustała. Aktualnie Komisja Remontowa wyraziła wolę współpracy i wraz z Komisją Techniczną ma przedstawić plan konkretnych działań, zakres prac i terminy remontu, które mają być ujęte w planie remontowym na 2018 r.

7. Nie podjęto uchwały w w/w. sprawie.

8. Nie ustalono konkretnego terminu spotkań z mieszkańcami os. Norwida – styczeń 2018.

Posiedzenie opuścił E. Jarosik.

9. Uchylono Uchwałę RN 4/18/17 w sprawie wyboru Prezesa.

 

Uchwała nr 1/19/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 11.12.2017 r.

W sprawie uchylenia Uchwały 4/18/17 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora SM „BLOK” w Poznaniu

 

Rada Nadzorcza uchyla Uchwałę 4/18/2017 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora SM „BLOK” w Poznaniu

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za – 6

Uchwała została przyjęta i wchodzi w z życie z dniem podjęcia.

 

10. Po dyskusji i przeprowadzeniu tajnego głosowania wyłoniono kandydaturę pana Włodzimierza Podzerka.

– komisja rewizyjna w składzie R. Graś, A. Chwalczuk

– oddano 6 głosów: 5 – W. Podzerek, 1- inny kandydat

 

Uchwała nr 2/19/2017

Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 11.12.2017 r.

W sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora SM Blok w Poznaniu

Rada Nadzorcza wybiera na Prezesa Zarządu – Dyrektora SM „BLOK” w Poznaniu Pana Włodzimierza Podzerka.

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący – 1

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Przyjęto protokół z posiedzenia RN 18/2018 – 6 głosów za

12. Przyjęto protokół Komisji Konkursowej – 6 głosów za

13. Sprawy wniesione:

– likwidacja elementów azbestowych – RN zobowiązuje Zarząd SM Blok do sporządzenia wykazu miejsc, w których występuje azbest, sprawdzenia możliwości uzyskania dofinansowania do usunięcia azbestu,

– monitoring posesji – RN zobowiązuje Zarząd SM Blok do wskazania miejsc, w których
w pierwszej kolejności monitoring powinien być zainstalowany i przeprowadzenia niezbędnych kalkulacji,

– podjazdy dla wózków – poinformowano o problemie, wykonanie musi spełniać wymogi techniczne (maksymalne pochylenie 6-8%, zabezpieczenia po bokach), co wiąże się
z wyższymi kosztami, które Zarząd powinien rozeznać,

– wymiana okien na klatkach schodowych Mylna 54a i Jeżycka 9/11 – RN zobowiązuje Zarząd SM Blok do rozważenie wpisania tego zadania do planu remontów na 2018 r. oraz skierowanie odpowiedzi do mieszkańców w/w. posesji.

Ustalono następne posiedzenie RN na 18.12.2017 r. godz. 18.30.

11. Zakończenie posiedzenia.

Ponieważ brak był innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej                            Sekretarz Rady Nadzorczej

                             Ryszard Augustyn                                               Agnieszka Chwalczuk

Poznań, 11.12.2017 r.