Protokół nr 14/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)
w dniu 25.09.2017 r.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1.Augustyn Ryszard

2.Jacek Cyganiak

3.Robert Graś

4.Jarosik Eugeniusz

5.Kicza Tomasz

6.Kucner Michał

7.Marek Przybysz

1. Przewodniczący stwierdził zdolność RN do podejmowania decyzji.
Następnie przewodniczący rozdał potrzebne w dniu dzisiejszym dokumenty.

Odczytano i zatwierdzono porządek obrad.
Głosowało – 7 członków: ZA-7 głosów, PRZECIW-0, WSTRZYMAŁO SIĘ-0
Na wniosek p. Eugeniusza Jarosika uzupełniono i poprawiono protokół z poprzedniego posiedzenia RN. Odczytano i zatwierdzono w/w protokół.
Głosowało – 7 członków:  ZA-7 głosów, PRZECIW-0, WSTRZYMAŁO SIĘ-0
Następnie RN obradowała nad zmianami w regulaminie konkursu na prezesa zarządu w związku z koniecznością zmiany treści ogłoszenia pod potrzeby prasy. Przedstawiono trzy warianty ogłoszenia: 1-autorstwa p.Sztompke, 2-autorstwa p. Cyganiaka, 3-autorstwa p. Augustyna. Pan Cyganiak wycofał swoją propozycję ogłoszenia prasowego. Po dyskusji RN uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie dwóch zróżnicowanych wzorów ogłoszeń: wariant 1 jako ogłoszenie prasowe, a wariant 2 jako ogłoszenie internetowe i do gablot.
Ponadto postanowiono zmienić datę upływu terminu zgłoszenia pocztą z daty stempla pocztowego na datę wpływu. W związku z tymi zmianami p. Jarosik zaproponował, że najkorzystniej będzie uchylić poprzednią uchwałę w sprawie regulaminu konkursu na prezesa nr RN 3/13/2017 i uchwalić nową zawierającą wszystkie zmiany. Wszyscy zgodzili się
z tą propozycją w związku z czym poddano głosowaniu uchwałę nr RN 1/14/2017.

 

Uchwała nr 1/14/2017

Rady Nadzorczej Sm „BLOK” z dnia 25.09.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu”

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się uchwałę nr RN 3/13/2017 z dnia 18 września 2017 wraz z załącznikami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W następnym punkcie przewodniczący przedstawił niektóre powtarzające się problemy zgłaszane do RN. Omówiono skargi z pisma mieszkańców bloku Norwida 17, Dąbrowskiego 18 oraz innych posesji.

  • * sprzątanie posesji,
  • * bezpieczeństwo,
  • * brak miejsc parkingowych
  • * odpady gabarytowe i podrzucanie śmieci,
  • * estetyka otoczenia

W sprawie sprzątania posesji zgodzono się, że należy zwrócić się do Zarządu, aby opracował zasady wprowadzenia tego do obowiązków gospodarzy domu z proporcjonalnym uwzględnieniem obecnych ich wynagrodzeń i wielkości posesji.

W kwestii bezpieczeństwa, ale również parkowania pojazdów czy podrzucania śmieci zgodzono się, że najlepszym rozwiązaniem będzie monitoring, co z jednej strony będzie działać odstraszająco, a równocześnie da możliwość szybszej interwencji oraz może pomóc zidentyfikować sprawców. W przypadku miejsc parkingowych należy rozważyć możliwość powiększenia ilości stanowisk oraz zmianę dojazdu do śmietników lub ich lokalizacji (Norwida), a w pozostałych miejscach montaż słupków chowanych w jezdni z dostępem tylko dla mieszkańców.

Zgodzono się również, że drobne prace poprawiające estetykę otoczenia, a nie wymagające dużych inwestycji powinny być robione systematycznie własnymi siłami i podlegać stałej kontroli.

Ponadto zgodzono się, że skargi zgłaszane do Rady będą przekazywane do Zarządu, który będzie zobowiązany do przedstawienia RN sposobu rozwiązania, kosztów z tym związanych
i harmonogramu lub podjętych działań oraz powiadamiania o tym zainteresowanych.

Sprawy wniesione:
Przewodniczący poinformował o problemie z przekazaniem i przejęciem dokumentów RN. W dniu 17.08.2017 r. Prezes Bukowski przekazał jeden z trzech kluczy do szafki z dokumentami RN. Poinformował jednocześnie, że drugi klucz miał on, a trzeci zaginął. W jego obecności p. Augustyn przejrzał znajdujące się tam segregatory i wyraził chęć zabrania 2 zeszytów protokolarzy oraz 3 segregatorów zawierających dokumenty z ostatniego okresu w celu dokładniejszego zapoznania się. Jednocześnie  zaproponował spisanie protokołu przekazania tych zbiorów dokumentów. Prezes stwierdził, że przewodniczący RN może zabrać dokumenty i nie jest konieczne spisywanie protokołu wypożyczenia. W szafce pozostały 2 segregatory dokumentów ze starszego okresu. Żaden z segregatorów nie miał wykazu zawartości, jak również dokumenty nie były ponumerowane. Następnie telefonicznie Wiceprzewodniczący p. Duda uzgodnił z p. Balcerzakiem, przewodniczącym poprzedniej RN, przekazanie dokumentów RN w dniu 15.09.2017 r. w obecności Prezesa Bukowskiego. Jednak do przekazania nie doszło, ponieważ p. Balcerzak rozchorował się,
a p. Gogołek w rozmowie telefonicznej poinformowała p. Augustyna, że nie przyjdzie, ponieważ nie ma żadnych dokumentów do przekazania, gdyż wszystkie zostały zabrane przez p. Augustyna, a informację tę ma od Prezesa. Ponieważ Prezes jest na zwolnieniu lekarskim, a później będzie na urlopie wypoczynkowym, powstaje problem oficjalnego przekazania protokołem zdania-przejęcia dokumentów RN. P. Augustyn sporządził szczegółowy spis dokumentów, które znajdowały się w wypożyczonych segregatorach oraz przygotował protokół zdawczo-odbiorczy.
P. Kicza zgłosił wniosek, aby każdy z członków RN złożył oświadczenie, że będzie lub nie będzie brał udziału w konkursie na Prezesa Zarządu. Wniosek ten zgłosił na poprzednim posiedzeniu RN przy dyskusji Regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu, lecz ze względu na późną porę nie był on rozpatrywany.  Przed obecnym posiedzeniem telefonicznie wystąpił do  Przewodniczącego, aby ten temat zamieścił w programie RN. Przewodniczący potwierdził i przyznał, że przez nieuwagę nie wyszczególnił tego w programie, podobnie jak własny wniosek o omówieniu przekazania dokumentów RN. P. Cyganiak oponował, że wniosek ten jest bezpodstawny i prawnie nie do wyegzekwowania, bo nawet jeśli ktoś oświadczy, że nie weźmie udziału w konkursie, a następnie złoży aplikację, to może to zrobić. Oświadczenie takie nie jest bowiem zobowiązaniem. P. Kicza podtrzymał swój wniosek uzasadniając, że takie oświadczenie jest konieczne, aby uniknąć tendencyjności
w procesie rekrutacji. Na co oponował p. Cyganiak stwierdzając, że członek RN który zdecyduje się złożyć aplikację, jako kandydat nie będzie mógł brać udziału w procesie rekrutacji, w związku z czym ten argument nie ma sensu. Ponadto podkreślił, że wniosek ten nie może być teraz rozpatrywany ze względów formalnych, ponieważ powinien być zgłoszony na początku zebrania przy czytaniu programu posiedzenia i wówczas włączony do programu. Przewodniczący zaznaczył, że jego wniosek również nie został zgłoszony na początku, a jednak był omawiany. Pan Cyganiak w emocjonalnej wypowiedzi stwierdził, że taki wniosek uważa za głupotę i nie ma sensu nim się zajmować i ponownie podkreślił, że byłoby to niezgodne z regulaminem RN. Po tym zwrócił się bezpośrednio z uwagami do p. Kiczy. Przewodniczący interweniował i przerwał niekontrolowane wypowiedzi stwierdzając, że nie będzie tolerował takiego zachowania i podkreślił, że oczekuje dyskusji dotyczącej spraw merytorycznych, a nie osobistych. Podkreślił również, że każdy ma prawo do własnych poglądów i swobodnego zgłaszania własnych wniosków, niezależnie czy się ktoś z nimi zgadza czy nie. Ze względów formalnych dalej wniosku tego nie dyskutowano.

Przewodniczący ogłosił zakończenie posiedzenia o godz. 20.55.

W zastępstwie sekretarza                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Graś                                                       Ryszard  Augustyn